4/B SÖZLEŞMELİ

SORU-CEVAPKategori: Mevzuat4/B SÖZLEŞMELİ
B sormuş 3 yıl önce

Diyanet işleri başkanlığında 4- B sözleşmeli olarak 3+1 e tabi 2 yıl çalışmış birisi meb geçtiğinde 4-B olarak ve yine 3+1 tabi sözleşmeli olarak 1 yıl çalışmış olarak 3+1 in 3 yılını doldurmuş sayılır mı?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 yıl önce

Devlet memurlarının memuriyete girmeden önce ya da memurluktan ayrılarak yapmış oldukları hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kadehlerinde ne şekilde değerlendirileceği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) Fıkrasında düzenlenmiştir. Mezkur Fıkranın altıncı bendinde, “Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” Hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükümde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına istinaden sözleşme ile çalıştırılan personelin memur statüsüne geçirilmesi halinde sözleşmeli olarak geçen sürenin tamamının memuriyette geçmiş sayılarak kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi kabul edilmiş, burada kullanılan “memuriyete geçirilme” halleri için söz konusu Kanunda herhangi bir kısıtlayıcı hükme yer verilmemiştir. Söz konusu “memuriyete geçirilme” ibaresinin sınavla ilk defa Devlet memuru olarak atanmış olanları da kapsaması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bu itibarla,  Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına, göre sözleşmeli olarak çalıştığı hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademe hesabında değerlendirilmesi gerektiği, bu kapsamda 3+1 in, 3 yılını doldurmuş olacağınız değerlendirilmektedir.