Sözleşmeli öğretmenlerin rapor kesintisi

SORU-CEVAPKategori: MevzuatSözleşmeli öğretmenlerin rapor kesintisi
Nilüfer DEMİR sormuş 4 yıl önce

3 ay hayat raporu almış bir sözleşmeli öğretmenin rapor kesinti durumu nasıl olmalıdır. SGK tarafından ödenen İş görmezlik ücret ilgilinin ödenen maaşından kesilmeli mi. Teşekkür ederim.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 4 yıl önce

Sayın Nilüfer Hanım,
657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesine göre sözleşmeli istihdam edilen personelin genel istihdam esaslarını belirleyen
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına  İlişkin Esasların 10 ncu maddesinde ; “Madde 10- Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere (Danıştay Onikinci Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 sayılı kararı ile onanmıştır.) ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.” hükümleri bulunmaktadır.
Danıştay kararı sonrası madde ile getirilen yılda 30 günü geçmeme kuralı ve sınırlaması kaldırılmış böylece 657 sayılı kanunun 4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli personele resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için süre sınırı olmaksızın “Geçici iş göremezlik ödeneği” ödenmesini gerektiğini değerlendirmekteyim.