HASTALIK İZNİ

SORU-CEVAPKategori: YönergeHASTALIK İZNİ
Ahmet Tevfik ARI sormuş 3 yıl önce

Elazığ ili Merkez Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde Coğrafya Öğretmeniyim. Daha önce 657 sayılı DMK’nın 108/e maddesince ücretsiz izin kullandım. Eşim Yurt dışında olup Alman vatandaşıdır, yardımım olmadan hayati fonksiyonlarına devam edemeyecek derecede rahatsızdır. Bu durumu Almanya’da rapor alarak ve raporu yeminli tercümandan çevirerek 20.04.2015 Tarihli Bakanlığımızın Personel İzin Yönergesinin Altıncı Bölümünün otuzuncu maddesi uyarınca kurumuma altı ay ücretsiz izin kullanmak istediğimi dilekçe ile belirttim. Kurumum İl Milli eğitim Müdürünce Valiliğimiz adına onay almış olmasına rağmen İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özlük şefi ve memurunca bu iznim 105. maddeye uymuyor denilerek işleme konulmamıştır. Halbuki daha önce ücretsiz izinde iken pandemi nedeniyle bu izinlerini bozmak isteyenlere olur verilmiş ve maaşlarını almışlardır. Şahsen derse girmediğim için bu maaşı almak da istemiyorum. Ücretsiz izne ayrılıp ayrılamayacağımı belirtmeniz hususunu saygı ile arz ederim.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 yıl önce

657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden hazırlanarak 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Hastalık raporlarının verilmesi” başlıklı 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, “Yurt dışında sürekli görevli memurlar ile geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü artırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen YA DA YILLIK İZİNLERİNİ YURT DIŞINDA KULLANIRKEN HASTALANAN MEMURLARIN hastalık raporları ilgili ülkenin mahallî mevzuatına göre düzenlenir.” hükmü, “Hastalık raporu ve izin süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında “Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahallî mevzuatında tespit edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu düzenleyebilirler. Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak birinci fıkradaki süreler dâhilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin O ÜLKE MEVZUATINA UYGUNLUĞUNUN DIŞ TEMSİLCİLİKLERCE ONAYLANMASI zorunludur.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, yurt dışından alınan raporun o ülke mevzuatına uygun olup olmadığı ile ilgili ülke mevzuatında hastalık durumunda sağlık kurulu raporu tanzim edilip edilmediği hususlarında dış temsilciliklerce onaylanması kaydıyla hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, bu kapsamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 105’inci maddesine göre 3 aya kadar  refakat izni verilebileceğini değerlendirmektedir.