SORU-CEVAPKategori: DiğerÖzel: mebbis
bahar sormuş 2 ay önce

24 eylül 2018 de göreve başladım. Mazerete bağlı yer değiştirmelerde 30 eylül baz alınır ifadesi yer alıyor. Başvuru yapabilmem için iş ve işlemler nasıl ilerliyor?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

5682 sayılı Pasaport Kanunu. Hususi(yeşil) pasaportlara ilişkin 14 üncü maddesinin A bendinin 1 inci fıkrasında ise "Madde 14 – A) (Değişik: 28/5/1988 – 3463/2 md.) Hususi damgalı pasaportlar;(Değişik birinci fıkra: 22/8/1989 – KHK – 378/1 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. (Ek cümle: 19/10/2005 – 5411/168 md.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.(2) " hükmü yer almaktadır.
bu kapsamda; 1, 2 ve 3 üncü kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine "Yeşil Pasaport" verileceği düzenlenmiştir.

Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Devlet Personel Başkanlığının 25.04.2013 tarihli görüş yazısında "- Devlet memurunun hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde MEMURUN İZİNLİ SAYILMASI gerektiği; ancak bu iznin muayene süresi, tetkik ve tahlil süresi ile sınırlı olduğu,
-Devlet memuruna verilen bu iznin suistimal edildiği yönünde kanaate varılması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgililerden sağlık kurum ve kuruluşlarında muayene edildiğine veya muayene sonrası tetkik ve tahlil yaptırdığına dair belge istenebileceği,
-Muayene sonrasında tabip tarafından hastalık raporu verilmediği takdirde Devlet memurunun söz konusu sürelerin bitiminde görevine başlaması gerektiği,
-Muayene sonrasında tabip tarafından hastalık raporu verilmediği takdirde söz konusu sürelerin bitiminde görevine başlamayan Devlet memuru hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılabileceği,"
mütalaa edilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Devlet Personel Başkanlığının 16/05/2012 tarihli görüş yazısında “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında geçen “memuriyet mahallindeki sağlık hizmeti sunucuları” ifadesinden memurun görev yaptığı ilin sınırları içinde bulunan sağlık hizmeti sunucularının anlaşılması gerekmekte olup, Bu Yönetmelik’in 7 nci maddesinin 6 ncı bendinde "Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın şevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur" belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere, mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularından alınan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilemeyeceği,” mütalaa edilmektedir

Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “aylık karşılığı ders görevi” başlığını taşıyan 5’ncı maddesi ile “ek ders görevi” başlığını taşıyan 6’ncı maddeler kapsamında düzenlenmiştir.

Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 08/08/2018 tarihli ve 14413307 sayılı valiliklere gönderdiği yazıda; “Bu durumda ücretli öğretmenler, 26.07.2018 tarihinden sonra destekleme ve yetiştirme kurslarında okutacakları derslerin ek ders ücretini %100 artırımlı olarak alacaktır.” Denilmektedir. Ücretli öğretmenler ek ders ücretleri %100 artırımlı olarak ek ders ücreti ödenmesi gerektiğini değerlendirmektedir

Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 06.09.2018 tarihli ve 15656956 sayılı yazında; “… nöbetçi öğretmenlerden boş geçen derslere girenlerin, o günler için yürütülmesi öngörülmüş olan müfredatı aynı şekilde uygulamaları şartıyla, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi, aylık karşılığı ders görevinin üzerinde okuttukları derslerin ise söz konusu Kararda belirtilen saat sınırlarını geçmemek üzere ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak nöbetçi öğretmenlerin, ders okutmaksızın salt öğretmeni olmayan sınıfların sükunetini sağlamak üzere sınıfta bulunmalarının bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.” Denilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Devlet Personel Başkanlığının 13/02/2017 tarihli ve 897 sayılı yazısında;
“ – İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin kesintisiz on gün süreyle terk edilmesi halinin, sadece yazılı müracaat şartını ortadan kaldırdığı, bu husus dışında çekilme prosedüründe bir farklılık bulunmadığı,
– Memurca görevinin terki halinde, ilk günden itibaren bu durumun izinsiz veya kurumca kabul edilen bir mazeretten kaynaklanıp kaynaklanmadığının araştırılması gerektiği, bu araştırmaya başlanılması için on günlük sürenin tamamlanmasının beklenmesine gerek olmadığı,
– İzinsiz veya kurumunca kabul edilen mazereti olmaksızın görevini kesintisiz on gün süreyle terk eden memur, onuncu günün bitimi itibariyle görevinden çekilme isteğinde bulunulmuş sayılacağından, takip eden ilk iş gününde durumun Kurumunuzca tutanak vb. marifetiyle tespit edilerek aynı gün kabule ilişkin onayın alınması gerektiği,
– Çekilme isteğinin kabulüne ilişkin onay tarihine kadar memurların aylık ve özlük haklarından yoksun bırakılamayacakları,
– Memurluktan çekilenlere, çekilme isteğinin kabulüne ilişkin onay tarihinden itibaren, o aya ait peşin ödenen aylıkların geri alınması gerektiği, mütalaa edilmektedir” konuya açıklık getirmiştir.

Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Devlet Personel Başkanlığının 10.05.2013 tarihli ve 6759sayılı görüş yazısında;
“Bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek sözkonusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat eden Devlet memuruna izin verilmesi hususunda gerekli kolaylığın sağlanması gerektiği ve bu iznin suiistimal edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarca bahsi geçen duruma ilişkin belge istenebileceği,
– Bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde söz konusu kişilere refakat etmesi amacıyla Devlet memuruna verilen iznin bahsi geçen personelin yıllık izninden veya mazeret izninden düşülmemesi gerektiği, mütalaa edilmektedir.”

Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın
5 ve 6'ncı maddelerine göre genel bilgi ve meslek dergi öğretmenlerinin, aylık ve ek ders ücreti karşılığında haftada 30 saat, destekleme ve yetiştirme kurslarında ise aynı Kararın 8'inci maddesine göre haftada 10 saat daha olmak üzere haftada toplam 40 saat ders okutmaları mümkün bulunmaktadır.
Bu kapsamda haftada 22 saat ders okutan bir öğretmenin, destekleme ve yetiştirme kurslarında haftada 18 saate kadar ders okutması mümkün olduğunu değerlendirmekteyim.

Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın
“Ders ücreti karşılığında görevlendirme” başlıklı 9 uncu maddesinin 2 fıkrasında; “ (Değişik Alt Bent-BKK 2017/10010) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate” denilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

657 sayılı Kanunun 176'ncı maddesi gereğince, ek ders ücretinin yüzde yüz fazlasıyla ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyim.

Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Kar yağışı nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği söz konusu günlerde fiilen yerine getiremedikleri ders dışı eğitim çalışmaları hariç olmak üzere, üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders ile hazırlıkve planlama görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ekders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Sayın Serkan bey,
Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, yapılacak olan görevde yükselme sınavı ile şube müdürü ve şef kadrosuna geçiş yapılabileceğinizi değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Sayın Mustafa Bey,
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik gereğince, her ikinizde farklı ilçede görev yaptığınızdan dolayı, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan eşiniz, gerekli şartları taşıması hâlinde yer değiştirme isteğinde bulunabileceğini, sizin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamadığınızdan dolayı, isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamayacağınız, eş durumu özür başvuru ile eşinizin yanına yer değişikliği yapabileceğinizi değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Devlet Personel Başkanlığının 13.05.2018 tarihli ve 3246 sayılı yazında; “…657 sayılı Kanunun "Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül'' başlıklı 122 nci maddesi hükmünün sözleşmeli personel ve geçici personele uygulanmasının mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.” Denilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Vizyon kapsamında yapılması planlanan faaliyetlerin aksamadan yapılabilmesini sağlayacak denetim siteminin ve denetim mevzuatının olmaması,  mevcut teftiş sisteminin yerel etkilere açık olması, denetimlerin idari ve mali yönlerinin ayrılmamış olması, mali denetim ile ilgili yaşanan sorunlar.

Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Sayın Mustafa Bey, eşiniz zorunlu hizmet yaptığından dolayı eşinin çalıştığı ilçeye atanmanız gerektiği, bu kapsamda zorunlu çalışma yükümlüğünden muaf olacağınızı değerlendirmekteyim.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Sayın Canfer bey;
Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 19. maddesi’nde: “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir…” şeklinde tanımlanmak suretiyle düzenlenmiştir. Buna göre; yerleşim yerini kişinin yaşamsal faaliyetlerinin merkezi olan yer biçiminde nitelendirmemiz de mümkündür.

 • Belletici ihtiyacı;
 1. Okulda görevli öğretmenler arasından,
 2. Okulda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması ve ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda sırayla aynı yerleşim birimindeki, ilçedeki ve ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden istekli olanlar arasından,
 3. Her iki durumda da ihtiyacın karşılanamaması halinde sırayla yerleşim birimindeki, ilçedeki ve ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılmak suretiyle karşılanacağı bileceğini, değerlendirilmektedir.
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Sayın Orhan bey,
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4’uncu maddesinin h fıkrasında; “Öğretmen: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentleri kapsamında eğitim ve öğretim hizmeti yürütenleri”, hükmü ile birlikte değerlendirildiğinde sözleşmeli öğretmenler okullarda idareci (müdür, müdür yardımcısı) olabileceğini değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Sayın Ertan bey,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi” başlıklı 133. Maddesinde ; “ Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.” hükmünün bulunduğu, idari teklifin bir disiplin cezası olmadığı,   görev yerinin değiştirme konusunda idarelere tanınan takdir yetkisinin kamu yararı amacına ve hizmet gereklerine  göre uygun olarak yapıldığı, bu kapsamda idari teklifin bir disiplin cezası olmadığını değerlendirmekle birlikte, dilekçe ile kuruma başvuru yapmanızın gerekli olduğunu değerlendirmekteyim.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Devlet Personel Başkanlığının 13.05.2018 tarihli ve 3246 sayılı yazında; “…657 sayılı Kanunun ;Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül” başlıklı 125 nci maddesi hükmünün sözleşmeli personel ve geçici personele uygulanmasının mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.” Denilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Maliye Bakanlığının 01.05.2008 tarihli ve B.07.0.BMK.0.22.115904 5724 sayılı yazısında; “ek ders ücretlerinin, %25 fazlasıyla ödenmesinin mümkün olmadığını” belirtmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın  “Ek ders görevi” başlıklık 6. maddesin 5. fıkrasında; “Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders  görevi  sayılır. Bu  dersler,  ders  dağıtım  çizelgesinde  “Öğrenci  Sosyal  ve  Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı  kişiye  hem danışman öğretmenlik  hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.” hükmü gereğince  hafta da en az 2 saat yapmanız gerektiğini değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Bilindiği gibi, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5’inci maddesinde; sınıf öğretmenlerinin haftada 18 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları, 6’ncı maddesinde; aylıkları karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında okuttukları her ders saatinin ek ders görevinden sayılacağı; ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevinin haftada 12 saati geçemeyeceği belirlenmiştir.Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 2010/49 No’lu genelgeyle ders dışı eğitim çalışmalarına yönelik esasları belirlemiş olup bu kapsamda;  6 saat ders dışı eğitim çalışması  ders saatlerin dışında yapılabileceğini değerlendirmekteyim.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün “Alanın Ders Yükü İle İşletmede Meslek Eğitimi Ders Yükü”  Konulu (07.12.2018 tarihli ve 23662923 sayılı) yazısında incelendiğinde, alan şefinin 10 saatlik bakım onarım dağılımın içinde 58 saat alacağını değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 12.06.2018 tarih ve   28892082 sayılı yazısında; “…Bu itibarla, eğitim kurumları bünyesinde özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik açılan sınıflarda görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin yüz yüze eğitim dışında kalan mesleki çalışma kapsamındaki ek ders ücretlerinin, gündüz öğretimi için öngörülen 140 gösterge rakamı üzerinden %25 fazlasıyla ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.” denilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

657 sayılı Kanuna tabi personelin  mezkur Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen davranış biçimine uyulması, söz konusu faaliyetin MESAİ SAATLERİ DIŞINDA İCRA EDİLMESİ,  bu faaliyette herhangi bir ticari kazanç sağlanmaması, herhangi bir akit ile işverene bağlanılmaması, sosyal güvenlik kuruluşlarından biriyle ilişkilendirilmemesi  halinde mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Kamu Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve Bilindiği gibi 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet  Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı ikinci bölümünün 8’nci maddesinde “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretlerisırasıyla %5 ve % 15 artırımlı ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.
Sözleşmeli öğretmenlerin hizmet sözleşmesinin 4’üncü maddesinde; ”…Sözleşmeli öğretmene, fiilen yerine getirdiği ders görevi karşılığında 01/12/2006 tarihli ve2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ve ilgili yıl toplusözleşme hükümleri dikkate alınarak emsali kadrolu alan öğretmeni için öngörüldüğü şekilde ek ders ücreti ödenir...” denilmektedir.

Ayrıca  Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ve ilgili yıl toplu sözleşme hükümleri dikkate alınarak emsali kadrolu alan öğretmeni için öngörüldüğü şekilde ayrıca ek ders ücreti ödenir…” denilmektedir.
Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli öğretmenlerden yüksek lisans yapmış olanlara, fiilen okutukları dersler için öngörülen ek ders ücretlerinin %5 fazlasıyla ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın“Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde; “Bu Karar, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtı ile Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını, hizmet içi eğitimleri, kurs ve seminerleri kapsar.” hükmü yer almaktadır.
Ek ders ücreti ödemeleri yalnızca Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında yürütülen geçici görevler karşılığında öngörülmüştür. Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ders görevinin yapılmış sayılacağı hâllerin düzenlendiği 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen” ibaresi ile geçici görevlendirmeler karşılığında ödenecek ek ders ücretlerinin düzenlendiği 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında geçen “Bakanlık merkez teşkilâtında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilâtında ise Bakan veya valilik onayı ile” ibareleri de bu doğrultuda düzenlenerek, yurt dışında yapılan görevler ek ders ücreti kapsamı dışında olduğu değerlendirmekle birlikte,
Projelere katılmak üzere yurt dışında görevlendirilenlerin, yurt dışında görevli oldukları sürelerde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün olmadığını değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ” “Mazeret izni” başlıklı 104 üncü maddesinin C fıkrasında ; “(A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür” hükmü gereğince,  ilde vali, ilçede kaymakam tarafından öğretmenlere  on gün mazeret  izin verilebileceğini değerlendirmekteyim.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Sayın Sultan bey,
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine   İlişkin Karar kapsamında haftada azamî olarak; “okul öncesi ve sınıf öğretmenleri” 18 saat aylık karşılığı, 12 saat ek ders ücreti karşılığı; “genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri” 15 saat aylık karşılığı, 6 saati zorunlu olmak üzere 15 saate kadar ek ders ücreti karşılığı; “atölye ve laboratuar öğretmenleri” ise 20 saat aylık karşılığı, 20 saati zorunlu olmak üzere 24 saate kadar ek ders ücreti karşılığı ders okutmakla yükümlü bulunmaktadır.
Diğer taraftan aynı Kararın 27’inci maddesinde; “Bu Karara göre zorunlu ek ders görevi verilenlerden, kabul edilebilir bir özrü olmaksızın bu görevini yerine getirmeyenler aslî görevlerini yapmamış sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu çerçevede, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden  aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saatini dolduranlardan, kabul edilebilir bir özürü olmayanların zorunlu ek ders görevlerini yerine getirmeleri gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Sayın Hatice hanım,
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine   İlişkin Karar kapsamında haftada azamî olarak; “okul öncesi ve sınıf öğretmenleri” 18 saat aylık karşılığı, 12 saat ek ders ücreti karşılığı; “genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri” 15 saat aylık karşılığı, 6 saati zorunlu olmak üzere 15 saate kadar ek ders ücreti karşılığı; “atölye ve laboratuar öğretmenleri” ise 20 saat aylık karşılığı, 20 saati zorunlu olmak üzere 24 saate kadar ek ders ücreti karşılığı ders okutmakla yükümlü bulunmaktadır.
Diğer taraftan aynı Kararın 27’inci maddesinde; “Bu Karara göre zorunlu ek ders görevi verilenlerden, kabul edilebilir bir özrü olmaksızın bu görevini yerine getirmeyenler aslî görevlerini yapmamış sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu çerçevede, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden  aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saatini dolduranlardan, kabul edilebilir bir özürü olmayanların zorunlu ek ders görevlerini yerine getirmeleri gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Sayın Hatice hanım,
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine   İlişkin Karar kapsamında haftada azamî olarak; “okul öncesi ve sınıf öğretmenleri” 18 saat aylık karşılığı, 12 saat ek ders ücreti karşılığı; “genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri” 15 saat aylık karşılığı, 6 saati zorunlu olmak üzere 15 saate kadar ek ders ücreti karşılığı; “atölye ve laboratuar öğretmenleri” ise 20 saat aylık karşılığı, 20 saati zorunlu olmak üzere 24 saate kadar ek ders ücreti karşılığı ders okutmakla yükümlü bulunmaktadır.
Diğer taraftan aynı Kararın 27’inci maddesinde; “Bu Karara göre zorunlu ek ders görevi verilenlerden, kabul edilebilir bir özrü olmaksızın bu görevini yerine getirmeyenler aslî görevlerini yapmamış sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu çerçevede, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden  aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saatini dolduranlardan, kabul edilebilir bir özürü olmayanların zorunlu ek ders görevlerini yerine getirmeleri gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Sayın Hayrettin bey,
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler” başlıklı 41’ıncı maddesinin b fıkrasında; “b) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında devlet memuru statüsünde geçirilen süreler, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri, askerlikte geçirilen hizmet sürelerinin tamamı ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden, değerlendirilir.”  Hükmü gereği,  özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak geçirilen süreler öngörülen hizmet puanı üzerinden, değerlendirmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin “Sınıf öğretmeni norm kadrosu” başlıklı 16’nci maddesinde;
“(1) İlkokullarda, öğrenci sayısı 10’dan az olmamak şartıyla açılan her şube için 1 sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir.
(2) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan bir derslikli ilkokullarda öğrenci sayısı; a) 10-21’e kadar 1, b) 21 ve daha fazlası için 2, sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir. (3) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan iki ve daha fazla derslikli ilkokullarda öğrenci sayısı; a) 10-21’e kadar 1, b) 21-41’e kadar 2, c) 41 ve daha fazlası için 3, sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir”
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 07.09.2011 tarihli ve 10150 sayılı yazılarındaki; “… Diğer taraftan Bakanlığımız Stratejik Planında ve 61 Hükümet Programında da yer aldığı gibi sınıflarda azami 30 öğrencinin eğitim görmesini sağlayacak şekilde derslik yapımı planlanmaktadır. İlçelerimizdeki nüfus yoğunluğunun farklı olması nedeniyle bazı okullarımıza öğrenci kayıtlarında düşüşler yaşanmakladır. Kayıt bölgesindeki öğrenci sayısı ve fiziki kapasitesi uygun okullarda tekli öğretim yapılması ve sınıf mevcutlarının 30 olması esastır.” Denilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Nakil” başlıklı 12. maddesi 10. fıkrasındaki; (10) (Değişik:RG-16/6/2016-29744) İlköğretim kurumlarında sınıf mevcutları otuzun altında kalan okulların boş kontenjanları derslerin başladığı haftanın ilk iş gününde e-Okul sisteminde ilan edilir. Bu okullara kayıt alanı dışından öğrencisini nakil ettirmek isteyen velilerin başvuruları derslerin başladığı ilk hafta içerisinde e-Okul sistemi üzerinden alınır. İkinci haftanın ilk iş günü yapılan nakil başvurularının boş kontenjandan fazla olması durumunda, nakil ile gelecek olanlar e-Okul sistemi üzerinden kura çekilerek belirlenir ve ardından bu kişilerin nakilleri yapılır.” hükümlerine göre sınıf mevcutların üst sınırın 30 olduğu ortaya çıkmaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklama çerçevesinde; Sınıflarda öğrenci ve sınıf sayısı ile ileride açılacak sınıflarda dikkate alınarak  İlköğretim kurumlarında 10’dan az 30’dan fazla olmamak şartıyla sınıf oluşturulması gerekmekte olduğunu değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Sayın Mehmet bey,

Sözleşmeli öğretmenlerin hizmet sözleşmesinin 4’üncü maddesinde; “Sözleşmeli öğretmene; … emsali kadrolu alan öğretmeni için öngörüldüğü şekilde ayrıca ek ders ücreti ödenir” denilmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5’inci maddesinde; genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin haftada 15 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları, 6’ncı maddesinde ise; bu öğretmenlere 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.
Aynı Kararın 26’ncı maddesinde ise; “(1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez.” hükmü yer almaktadır.
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; “İhtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir.”   denilmektedir.
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun yukarıda sözü edilen 8’inci maddesi hükmü de dikkate alınarak,  özel okullarda alanı itibarıyla haftada aylık karşılığı okutmakla yükümlü olduğu ders saatinin yarısı olan haftada 8 saate,  kadar ek ders görevi verilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Sayın Hacı Ali bey,

25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün 21’inci maddesinde; “Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.” hükmü bulunmaktadır.
Bu kapsamda, özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik olarak açılan özel alt sınıflarında görevli öğretmenlere;  25.08.2017 tarihli  tarihinden sonra kendilerine verilmiş nöbet görevi bulunması ve bu görevi eksiksiz olarak fiilen yerine getirmeleri durumunda haftada 3 saati geçmeyecek şekilde ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Sayın İbrahim bey,
25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün “İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti” başlıklı 7’nci maddesinde; “2006/11350 sayı1ı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.” denilmektedir.
Bu itibarla, ana sınıflarında görevli yöneticilerin ikili öğretime bağlı olarak okulda bulunmak durumunda olanların ek ders ücretlerinin, ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Sayın Fatma hanım,
“Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 08.08.2018 tarihli ve 14413307 sayılı yazısında; “… Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız aleyhine açılan idari dava hakkında; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 04.07.2018 tarihli ve Esas No: 2017/2210, Karar No: 2018/1972 sayılı kararı ile istinafın kabulü ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.  Bu itibarla bir örneği ekte gönderilen söz konusu yargı kararının, Bakanlığımıza tebliğ edildiği 26.07.2018 tarihinden itibaren uygulanması gerekmektedir.” denilmektedir. Bu kapsamda 26.07.2018 tarihinden itibaren ı  ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin %100 fazlasıyla ödenmesi gerektiğini değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Sayın İbrahim bey;
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Öğretmen” başlıklı 43’ncu maddesininim 3’uncu fıkrasında; “ (Değişik:RG-16/6/2016-29744) İlkokullarda bütün derslerin sınıf öğretmenlerince okutulması esastır. Ancak Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri okulun kadrolu alan öğretmenlerince okutulur. Okulda kadrolu alan öğretmeni bulunmaması durumunda; bu dersler aynı eğitim bölgesinde, yoksa diğer eğitim bölgelerindeki kadrolu alan öğretmenlerince okutulur. İhtiyacın kadrolu alan öğretmenlerince karşılanamaması durumunda, bu dersleri okutmak üzere, mezun olduğu yükseköğretim programı itibarıyla atamaya esas olan alana öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar ek ders karşılığı görevlendirilebilir. Bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması durumunda bu dersler yükseköğrenimlerini söz konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile de okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulur.” hükmü gereğince  Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri branş öğretmeni okutulacağını değerlendirmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Sayın Serdal bey;
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’inci maddesinin 2 fıkrasında; “Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.” Hükmü gereğince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, bu kararın 16 maddesinin 2 fıkrası kapsamında  görevlendirme yapılmış ise haftada sadece  18 saat ek ders saat ücreti alınabileceği, nöbet ücreti, yüksek lisans kaynaklan %5 ücret farkını ve sosyal etkinlik ücreti alamayacağını değerlendirmekteyim. 

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu; başlıklı 21’inci maddesinde b fıkrasında;  “ İlkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve anaokullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1  rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilir.” İle Milli eğitim bakanlığı eğitim kurumlarına yönetici Görevlendirme yönetmeliğinin “Yönetici olarak görevlendirilecekler de aranacak genel şartlar” başlıklı 5’inci maddesinde; “Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.” Hükümleri gereğince  ana okullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olması ve  atanabilecek nitelikte olmak şartıyla, müdür olarak atanabileceğini değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Sayın Saltanat bey;
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller” başlıklı 16’nci maddesinin 1’inci fıkrasının b bendinde; “İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.” hükmünde ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyen ibaresi olmadığından dolayı ek ders ücreti alamayacağı değerlendirilmekte birlikte,  devlet memurunun hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde memurun izinli sayılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Sayın Hasan bey;
657 sayılı Kanunun “Davranış ve işbirliği”  başlıklı  8’ıncı maddesinde;  “Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar.” Hükmü yer almaktadır.
“hadsiz seviyesiz” küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiile ve hareket sayılamayacak derecede hafif nitelikli fiil ve hareketler olarak değerlendirilmekte olup, hakaret derecesi olmayan sözler ve saldırı niteliğinde olmayan davranışlar, “rahatsız etme” kapsamında “sataşma” olarak değerlendirmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları” başlıklı 91’ıncı maddesinin 2’ncı fıkrasının  ç bendinde; “Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez” ile
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44’uncu maddesinin 7’inci fıkrasında; “Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından başlayarak doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden bir yıllık sürenin sonuna kadar nöbet görevi verilmez.” Hükümleri yer almaktadır.  Bu kapsamda doğumdan itibaren bir yıl süre ile belletici nöbet görevi verilmeyeceğini değerlendirmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Sayın Ali bey;
25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün “İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti” başlıklı 7’nci maddesinde; “2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarle, ana sınıflarında ikili öğretim yapıldığı belirtilen söz konusu okulda görevli yöneticilerden ikili öğretime bağlı olarak okulda bulunmak durumunda olanların ek ders ücretlerinin, ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Sayın Mehmet bey,
MEB Personel Genel Müdürlüğünün “Geçici Görevlendirmeler” konulu  2017/22 nolu Genelgesinde, “Atama yetkisi valiliklerde bulunan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler arasından yapılacak görevlendirmelerle giderilecek;  ek ders ücreti karşılığı görevlendirme yoluna, ancak ihtiyacın bu şekilde giderilememesi halinde gidilebilecektir.” hükmüne yer verilmiştir.   Sözleşmeli öğretmenlerin barınma, güvenlik ve diğer sebeplerden  dolayı,   il içinde görev yerlerinin Valiliklerce değiştirilebileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğinin “Atama ve görev yerinin belirlenmesi” başlıklı 15 inci maddesinin 5’ıncı fıkrasında; “İlan edilen kontenjanlardan atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaların iptal edilmesi, ATANILAN GÖREVE GEÇERLİ BİR MAZERET OLMAKSIZIN SÜRESİ İÇİNDE BAŞLANILMAMASI ya da atanma hakkından vazgeçilmesi gibi sebeplerle boşalan pozisyonlara, sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı usulle atama yapılabilir.” İle “Tebligat ve göreve başlama” başlıklı 16’ıncı maddesinde; “(1) Ataması yapılanlara, 11/2/1952 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat yapılır. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlar.(2) Göreve başlatılma sırasında taraflar arasında hizmet sözleşmesi imzalanır. Sözleşme imzalayanlar görev aldıkları eğitim kurumlarında alanları itibariyle norm kadrolarla ilişkilendirilir.(3) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilir. Ataması iptal edilenler ile göreve başlayıp da dört yıl içinde görevinden ayrılanlar, atamalarının iptal edildiği veya ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamaz.” Hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde;  atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlaması gerektiği, belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile BELGE İLE İSPATI MÜMKÜN ZORLAYICI SEBEPLERLE göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edileceği   değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Sayın Hasan bey,

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “Ek Ders Ücreti” konulu 05.05.2020 tarihli ve 6771622 sayılı yazısında; “İlinizde bulunan eğitim kurumların Covid-19 salgım nedeniyle tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlere, bu süreçte ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği ile bu öğretmenlerin yerine daha önce ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere ne şekilde ek ders ücreti ödeneceğine ilişkin ilgi (a) yazı ve ekleri incelenmiştir. Bilindiği gibi daha önce bir örneği de Valiliğinize gönderilen ilgi (b) yazıda, Bakanlığımıza bağlı eğitim kuramlarında ek ders ücreti karşılığı ders okutanların, söz konusu sürelerde ek ders görevlerini ne şekilde yapmış sayılacakları belirtilmiştir.  Diğer taraftan, geçici görevli, izinli veya raporlu iken eğitim kuramlarının tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlerin üzerinde herhangi bir ders görevinin bulunamayacağı açıktır. Dolayısıyla bu öğretmenlerin, söz konusu sürelerde yapmış sayılacakları herhangi bir ek ders görevi de olmayacaktır. Bu nedenle, geçici görevli, izinli veya raporlu iken eğitim kuramlarının tatil edildiği söz konusu sürelerde göreve başlayan öğretmenlerin, bu süreçte herhangi bir şekilde ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara, 3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Nisan 2020 tarihli ve 2347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen geçici 6’ncı maddede; ‘(1) 2019-2020 öğretim yılında, 9’uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, COVID-19 salgım nedeniyle eğitim kurumların tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır. (2) Bu kapsamda ödeme yapılanlar, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi eğitimleri ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin görev verilmesi hâlinde, bu görevleri ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden birinci fıkra kapsamında yapılan ödemeler geri tahsil edilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm, Anayasamızda ifadesini bulan sosyal hukuk devleti” anlayışının bir gereği olarak düzenlenmiştir. Daha önce yalnızca fiilen okuttukları dersler karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılan ve fiilen okutmadıkları ders görevlerini herhangi bir şekilde yapmış sayılmayan ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenler bakımından yapılan bu geçici düzenlemenin, ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü durumun ortaya çıkarabileceği muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi için yapıldığı kuşkusuzdur. Dolayısıyla olağan durumlarda uygulanması öngörülen bazı işlemlerin, içinde bulunduğumuz bu olağanüstü durumda Aym şekilde uygulanmasının mümkün olamayacağı düşünülmektedir. Sonuç itibarıyla, eğitim kurumların Covid-19 salgım nedeniyle tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlerin yerine daha önce ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin görevlerine son verilmesinin, “sosyal hukuk devleti” anlayışına ve anılan Kararın yukarıda belirtilen geçici 6’ncı maddesinin düzenlenme amacına uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.”  Denilmektedir.

Bu itibarla, geçici görevli, doğum izinli veya raporlu iken eğitim kuramlarının tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlerin üzerinde herhangi bir ders görevinin bulunamayacağı açıktır. Dolayısıyla bu öğretmenlerin, söz konusu sürelerde yapmış sayılacakları herhangi bir ek ders görevi de olmayacağı değerlendirmekte birlikte, Covid-19 salgım nedeniyle tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlerin yerine DAHA ÖNCE EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA DERS OKUTMAK ÜZERE GÖREVLENDİRİLENLERİN görevlerine SON VERİLMESİNİN Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara, 3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Nisan 2020 tarihli ve 2347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen geçici 6’ncı maddesindeki DÜZENLENME AMACINA UYGUN OLMAYACAĞI değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe yazabilirsin.
“Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “Ek Ders Ücreti” konulu 05.05.2020 tarihli ve 6771622 sayılı yazısında” gereğince görevime devam etmek istiyorum şeklinde.
ayrıca CİMER’de yazabilirsin.

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Sayın Hasan bey;
https://www.maarifmevzuati.com/wp-content/uploads/2020/05/COV%C4%B0D_19-SALGINI-NEDEN%C4%B0YLE-TAT%C4%B0L-ED%C4%B0LD%C4%B0%C4%9E%C4%B0-S%C3%9CRE%C3%87TE-G%C3%96REVE-BA%C5%9ELAYAN-%C3%96%C4%9ERETMENLERE-BU-S%C3%9CRE%C3%87TE-EK-DERS-%C3%96DEN%C4%B0P-%C3%96DENEMEYECE%C4%9E%C4%B0-%C4%B0LE-%C4%B0LG%C4%B0L%C4%B0-G%C3%96R%C3%9C%C5%9E-YAZISI.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 05.05.2020 tarih ve 6771622 sayılı yazısında; Eğitim kurumlarının Covid-19 salgını nedeniyle tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlerin yerine daha önce EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA DERS OKUTMAK ÜZERE GÖREVLENDİRİLENLERİN GÖREVLERİNE SON VERİLMESİNİN, “sosyal hukuk devleti” anlayışına ve anılan Kararın yukarıda belirtilen geçici 6’ncı maddesinin düzenlenme amacına UYGUN OLMAYACAĞI değerlendirilmektedir.”   denilerek  konuya açıklık getirilmiştir.

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’ncı maddesinde ders görevinin hangi hallerde yapılmış sayılacağı belirtilmiştir. Ayrıca, 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarım Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme’nin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı ikinci bölümünün 2’nci maddesinde; “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.” hükmüne yer verilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin  Kararın 16’ncı maddesinde gerekse 4. Dönem Toplu Sözleşmenin yukarıda belirtilen 2’nci maddesinde; öğrencilerin idari izin veya tatil dışında çeşitli nedenlerle okula gelmemeleri nedeniyle okulda bulunmalarına rağmen ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin, bu sürelere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılacaklarına dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
Bu kapsamda, öğrencilerin idari izin veya tatil dışında okula gelmemeleri nedeniyle okulda bulunmalarına rağmen ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin, bu sürelere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Sayın Süleyman bey,
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri“ başlıklı  53’ncu maddesinin 3’uncu fıkrasında;    Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.” Hükmü gereğince  hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlendiğini değerlendirmekteyim.

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün  05.06.2020  tarihli ve  43501582  sayılı  “Haziran 2020 Mesleki Çalışma Programı” konulu yazısında;

…; 1-Öğretmenler mesleki çalışmalarını kendi okul/kurumlarında yapacaklardır. Ancak salgın nedeniyle idari izinli olduğu dönemde görev yaptığı ilden ayrılanlar bulundukları il/ilçelerdeki okul/kurumlarda mesleki çalışmalarını yapabileceklerdir.

2-Görevli olduğu ilden başka il/ilçede mesleki çalışma yapacak olan öğretmenlerin öncelikle görevli bulundukları okul/kurum müdürlüklerini yazılı olarak (bilişim kanalları üzerinden) bilgilendirmek kaydıyla https://mebbis.meb.gov.tr adresi başvuru modülü üzerinden bulundukları yerin il/ilçe ve mesleki çalışma yapmak istedikleri okul/kurum müdürlüklerini tercih edeceklerdir.

3-Görevli olduğu ilden başka il/ilçede mesleki çalışma yapacak öğretmenlerin çalışma bitiminde çalışmalara katıldıklarını gösteren ilgili okul/kurum müdürlüklerinden alınacak yazı ile birlikte hazırladıkları raporları görev yaptıkları okul/kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir.”hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda öğretmenler, mesleki çalışmalarını kendi okul/kurumlarında yapılacaktır. Ancak salgın nedeniyle idari izinli olduğu dönemde görev yaptığı ilden ayrılanlar bulundukları il/ilçelerdeki okul/kurumlarda mesleki çalışmalarını yapabileceklerdir.

Görevli olduğu il/ilçe’de  ise  kendi okulundan farklı bir okulda mesleki çalışmaları yapamayacaklarını değerlendirmekteyim.

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Sayın Mehmet bey,
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARIN  16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, geçici olarak görevlendirme süresince  Kararın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında haftada sadece 18 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılması  gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Sayın Nilüfer hanım,

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3’ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti (DEĞİŞİK İBARE RGT: 18.04.2019 RG NO: 30749) 56 saati geçemez.” hükmüne yer verilmiştir.
                Diğer taraftan, 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün 12’nci maddesinde; “2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2 saat” ibaresi, “3 saat” olarak uygulanır. Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılır.” hükmü, 21’inci maddesinde ise; “Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, toplu Sözleşme hükmüyle, 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak ödenen 2 saat ek ders ücreti 3 saate çıkarılmış; bir ayda azami olarak ödenecek 56 saat ek ders ücreti yararlandırılmaları, ayrıca, aynı gün hem nöbet görevi hem de belleticilik görevi verilen öğretmenlerin, ilgili mevzuatına uygun olarak verilmiş olması ve söz konusu görevleri fiilen yerine getirmiş olmaları şartıyla her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden de yararlandırılmalarının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Sayın Uğur bey;
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri” başlıklı 52’ncı maddesinde; “Öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilir.”  Hükmü gereğince, bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartıyla il içinde başka bir okula yer değiştirme isteğinde bulunabileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Sayın Nilüfer hanım;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi” başlıklı 62 nci maddesinde “İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre
Cumhurbaşkanı Kararı ile kısaltılabilir.
Bu maddede geçen “yer” deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.” hükmü bulunmaktadır.

6245 sayılı Harcırah Kanunun 3 üncü maddesinin (g) ve (h)bendinde yer alan “Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;” h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; ifade eder.” hükümleri bulunmaktadır. Bu kapsamda  “Memuriyet mahallinde olanlar”  aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde işe başlaması, başka yerdeki görevlere atananlar ise, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde göreve başlaması gerektiğini değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Sayın Nilüfer Hanım,
657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesine göre sözleşmeli istihdam edilen personelin genel istihdam esaslarını belirleyen
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına  İlişkin Esasların 10 ncu maddesinde ; “Madde 10- Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere (Danıştay Onikinci Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 sayılı kararı ile onanmıştır.) ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.” hükümleri bulunmaktadır.
Danıştay kararı sonrası madde ile getirilen yılda 30 günü geçmeme kuralı ve sınırlaması kaldırılmış böylece 657 sayılı kanunun 4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli personele resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için süre sınırı olmaksızın “Geçici iş göremezlik ödeneği” ödenmesini gerektiğini değerlendirmekteyim.

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Sayın Nilüfer Hanım,
e.Nabiz Kronik Hastalığı olanlar (60 yaş üzeri yöneticiler hariç) 24-28 Ağustos tarihlerinde seminer ücreti alabileceği,  raporlu ve karantinada olanlar ise alamayacağını değerlendirmekteyim.

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

20/02/2020 Tarihli Ve 2020/60 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararın 1’ıncı maddesinde; “2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca, anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kamu idare, kurum ve kuruluşlarının 2020 yılı için memur kadroları ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayıları ekli (1) ve (2) sayılı listelerde gösterilmiştir.” Denilmektedir.
Öncelikle istifa etmiş memur (asil memur olduktan sonra istifa eden memur) dönmek istediği kuruma isteğini belirten bir dilekçe ile başvurur.   Cumhurbaşkanı Kararı ile memur kamu idarelerine kadrolar verildiği  dikkate alındığında  asli devlet memurlarının memuriyete atanma için aranan şartları taşıması halinde sınav şartı aranmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 92 nci ve 97 nci maddeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde atamalarının yapılması ilgili kurumların takdirinde olduğunu değerlendirmektedir

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

657 sayılı Devlet Memurlar; Kanununun “İkamet mecburiyeti” başlıklı ek 20’nci maddesinin yürürlükten kaldırılması sebebiyle Devlet memurunun memuriyet mahalli dışında ikamet edebileceği,                                      Bu itibarla, hafta sonu tatili ile hafta içi mesai saatleri haricinde memuriyet mahalli dışına çıkabileceğini değerlendirmekteyim.

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Personel Genel Müdürlüğünün  04.09.2020  tarihli ve  28892082 sayılı “Ek Ders Ücreti” konulu yazısında; “… Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim programı kapsamında eğitim kurumu müdürlüklerince kendilerine ders görevi verilen öğretmenlerden bu kapsamda fiilen ders okutanların, sınıf ortamında yüz yüze eğitimlerde olduğu gibi, öncelikle haftada aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saati sayılarını doldurmaları, bunun üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ise haftada okutabilecekleri azamî ek ders saati sayısı içerisinde kalmak kaydıyla ek ders ücretinden yararlandırılmaları; bu kapsamda varsa cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin ise, aylık karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak doğrudan ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir…” denilmektedir.   31 Ağustos-18 Eylül 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik
“Eğitim Programı” uygulanması öngörülmüş olup bu itibarla, rehber öğretmenlerin 31 Ağustos-18 Eylül 2020 tarihleri arasında ek ders ücreti alamayacaklarını değerlendirmekteyim.

ibrahim Demir replied 11 ay ago

İsabetli bir yorum.

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Eğitim kurumlarının sistemdeki mevcut norm kadro kriterlerinde oluşan değişikliklerin güncellenmesinin EKİM- KASIM tarihleri arasında yapıldığı;
Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 18. Maddesinde; “(1) Eğitim kurumu ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilir. (2) (Değişik:RG-24/3/2018-30370) İHTİYAÇ FAZLASI KONUMDA BULUNAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER, İSTEKLERİ VE TERCİHLERİ DE DİKKATE ALINMAK SURETİYLE ATAMAYA ESAS PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE İL İÇİNDE ALANLARINDA ÖĞRETMEN İHTİYACI BULUNAN EĞİTİM KURUMLARINA VALİLİKLERCE ATANIR; bunlardan il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunmayanlar, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il dışında alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına Bakanlıkça atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri hâlinde sona erer.” Denilmektedir.
Bu itibarla; Norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınarak atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarındaki boş norm kadrolara valiliklerce atanacağını, norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenlerden il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunmayanlar, istekleri ve tercihleri de dikkate alınarak atamaya esas puan üstünlüğüne göre il dışında alanlarındaki boş norm kadrolara Bakanlıkça atanacağını değerlendirmekteyim.

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Milli Eğitim Bakanlığı   Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esasların  “İdari izin” başlıklı 7’ncı maddesinin b fıkrasında;  “Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızda alınacak belge) bulunanlar, idari izinli sayılacaktır.” denilmektedir.
Bu itibarla; kronik hastalığı bulunanların  herhangi bir ders görevinin bulunamayacağından dolayı ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Personel Genel Müdürlüğünün 06.02.2020 tarihli ve 2749315 sayılı yazısında; “…Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi ile kadrolu öğretmenliğe geçenlerin, sözleşmeli öğretmen olarak geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünden yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususunda ilgi (b) yazımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi ilgi (c) yazıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen statüsünde çalışmakta iken kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere atanan ilgililerin, anılan yörelerde geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası çerçevesinde değerlendirilerek kademe ilerlemesinden yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı bildirilmiştir.” denilmektedir.
Bu itibarla; sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi ile kadrolu öğretmenliğe geçenlerin, sözleşmeli öğretmen olarak geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında yararlandırılmasının mümkün olmadığını değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden hazırlanarak 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Hastalık raporlarının verilmesi” başlıklı 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, “Yurt dışında sürekli görevli memurlar ile geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü artırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen YA DA YILLIK İZİNLERİNİ YURT DIŞINDA KULLANIRKEN HASTALANAN MEMURLARIN hastalık raporları ilgili ülkenin mahallî mevzuatına göre düzenlenir.” hükmü, “Hastalık raporu ve izin süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında “Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahallî mevzuatında tespit edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu düzenleyebilirler. Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak birinci fıkradaki süreler dâhilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin O ÜLKE MEVZUATINA UYGUNLUĞUNUN DIŞ TEMSİLCİLİKLERCE ONAYLANMASI zorunludur.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, yurt dışından alınan raporun o ülke mevzuatına uygun olup olmadığı ile ilgili ülke mevzuatında hastalık durumunda sağlık kurulu raporu tanzim edilip edilmediği hususlarında dış temsilciliklerce onaylanması kaydıyla hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, bu kapsamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 105’inci maddesine göre 3 aya kadar  refakat izni verilebileceğini değerlendirmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin “Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar” başlıklı 5. maddesinin 1.fıkrasının (c) bendinde; “Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.”  ile
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin “Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar” başlıklı 29. maddesi 4. fıkrasındaki; “özel eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri Özel Eğitim alan öğretmenleri arasından; görevlendirme yapılabilir.” denilmektedir.
Bu itibarla, aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri olması şartıyla, Müdür yardımcı olarak görevlendirme yapılabileceğini değerlendirmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

1 Eylül  2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan  Kamu görevlileri Hakem Kurulu  Kararının “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı ikinci bölümünün 7’nci maddesinde; “(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.” denilmektedir.
Bu itibarla, ana sınıfında ikili öğretim yapıldığı belirtilen söz konusu okulda görev yapan müdür yardımcılarından, ikili öğretime bağlı olarak okulda bulunmak durumunda olanların ek ders ücretlerinin, ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 12 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine  İlişkin Kararın 20’nci maddesinde; “(1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. (2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.  (3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.” hükmüne yer verilmiştir.
Görüleceği üzere hükümde, aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okullarında dolduramayan öğretmenlere diğer okullarda verilecek ders görevi bakımından herhangi bir nitelik sınırlaması getirilmemiştir.
Bu itibarla, öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda  ders görevi verilmesinde bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 12 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “haftalık ders programı” başlıklı 12’ncı maddesinde; “(1) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Haftalık ders programı, öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur. (2) Haftalık ders programı düzenlenirken: a) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu, engelli öğretmenler, engelli çocuğu bulunanlar, süt izni kullananlar, fizikî şartlar ve pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur. b) Dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılır. Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe konulmasına özen gösterilir. c) Uygulamalı meslek dersleri, imkânlar ölçüsünde birbirini izleyecek şekilde planlanır. ç) Programda teorik ve uygulamalı derslere aynı günde yer verilmesi durumunda, teorik der” hükümleri yer almaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin kararın “Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5. maddesi, 1. fıkrasındaki“(1)Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. … hükmü  ile “Ek ders görevi” başlıklı 6. maddesi, 1. fıkrasındaki; (1)Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.” denilmektedir.
Bu itibarla, Haftalık ders programı, ÖĞRETMENLER KURULUNDA GÖRÜŞÜLMESİ ve okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulması gerekliği, dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılması gerektiğini değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 12 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9’uncu maddesinde; “Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

 1. a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

                1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
                2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate,
                kadar ek ders görevi verilebilir.

 1. b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

                1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,
                2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,
                kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında  ek ders görevi verilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.
               Bu itibarla, Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde ek ders görevi verilebileceğini değerlendirmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 12 ay önce

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3. maddesinde, sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamayacağı ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamayacağı, ancak sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere ek ders ücreti ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu hükmün dışında olduğu belirtilmektedir. 
bu itibarla,  meslek öğretmenlere uygulanan ilave ek tazminat,  sözleşmeli öğretmenlik yaptığınız yıllar için  geriye dönük olarak alamayacağınızı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 12 ay önce

657 sayılı Kanunun  “Aylıksız izin” başlıklı  108 inci maddesinin (B) fıkrasında, “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.” hükmü yer almaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinin  “Aylıksız izin” başlıklı 15’ncı maddesinde; “…(2) Doğum yapan memura doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren olmak üzere, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar toptan veya kısım kısım aylıksız izin verilir. Aylıksız izin süresinin bitimine bir aydan daha az bir süre kalanlara bu kapsamda aylıksız izin verilmez.” denilmektedir.
Bu itibarla, doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin  bitimi olarak belirlenmiş olup,  bu kapsamda süt iznine bağlı olmaksızın doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren aylıksız izin verilebileceğini değerlendirilmektedir

Yönetici Admin cevapladı 12 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Ders yılı süresi ve haftalık ders programı” başlıklı 5’ıncı maddesinin 1/b fıkrasında;  ”b) …Normal öğretim yapılan okullarda sabah ve öğleden sonrası yarımşar gün, ikili öğretim yapılan okullarda bu süreler tam gün sayılır.”   ikinci fıkrasında ise ; “(2) Haftalık ders programı, öğretim yılı başında ve gerekli hâllerde ders yılı içinde okul yönetimince hazırlanır. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre öğretmenlerin mazeretleri de dikkate alınarak dengeli olarak dağılımı yapılır ve ilgililere imza karşılığı duyurulur.” Hükümleri yer almaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin kararın “Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5. maddesi, 1. fıkrasındaki“(1)Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. … hükmü  ile “Ek ders görevi” başlıklı 6. maddesi, 1. fıkrasındaki; (1)Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.” denilmektedir.
Branş öğretmeninin gireceği ders saati sayısı 30 saattir.  Öğretmen eksikliğinde 30 üstü saat derse de girebilir ancak öğretmene 20 saatten fazla ek ders verilmez.
Bu itibarla,  Haftalık Ders Dağılımı ilkokullarda günlük 6 saat, ortaokullarda ise 7 saat  günlük ders olduğu dikkate alındığında,  öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre öğretmenlerin mazeretleri de dikkate alınarak DENGELİ OLARAK dağıtılması gerektiğini değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 12 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin  Kararın 25’inci maddesinde; “(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.” denilmektedir.
Görüleceği gibi, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin  Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması yeterli olmaktadır.
Bu itibarla, MTSK Direksiyon Uygulama Sınav Görevi ile  Destekleme ve Yetiştirme Kursu  İSTEĞE BAĞLI olduğu, bu kapsamda farklı iki görev aynı anda yapılamayacağı dikkate alındığında,  sadece bu görevlerden bir tanesi tercih edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 12 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün  “Özel Eğitim Okul ve Sınıflarında Yüz Yüze Eğitim” konulu 09.10.2020 tarihli ve 14484931  sayılı  yazısında; “…14. Kaynaştırma/bütünleştirme kapsamında eğitimlerine devam eden özel eğitim öğrencileri için sunulan destek eğitim hizmetlerine yeni bir açıklamaya kadar başlanmayacaktır…” denilmektedir.
Kaynaştırma eğitimlerine devam eden özel eğitim öğrencileri için sunulan destek eğitim hizmetleri Bakanlıkça yeni bir açıklamaya yapılıncaya kadar başlanmayacaktır.

Bu itibarla, ek ders ücretinden yararlanamayacağı değerlendirilmektedir

.

Yönetici Admin cevapladı 11 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “İdari İzinlilerin Göreve Başlatılması Hakkında Genelge (Korona virüs Tedbirleri)” konulu yazısında;  “Covid-19 salgını nedeniyle alman tedbirleri kapsamında idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde görevlerine devam etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte durumlarının Valiliğinizce değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” İle
Milli Eğitim Bakanlığı   Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esasların  “İdari izin” başlıklı 7’ncı maddesinin b fıkrasında;  “Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızda alınacak belge) bulunanlar, idari izinli sayılacaktır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarla; kronik hastalığı bulunanların  herhangi bir ders görevinin bulunamayacağından dolayı ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 11 ay önce

25/06/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin (Genel Yönetmeliğin) “Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,” hükmünün uygulanmasına ilişkin;
Genel Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (d) bendinde memurun kamu personeli olmayan eş sebebiyle aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğinin yapılabilmesi için “talep edilen yerde” başvuru tarihi itibariyle eşinin son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması gerektiği ifade edildiğinden, başvuru tarihi itibari ile son iki yıl içinde kesintili veya kesintisiz 360 gün sosyal güvenlik priminin tamamının talep edilen yerde yatırılmış olması ve başvuru tarihi itibariyle eşin çalışıyor olması gerektiği belirttirmektedir.
Bu kapsamda 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.
Bu çerçevede,   başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam  etmesi gerekmektedir.  Bu kapsamda  iş değişikliği olması Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeyi etkilemeyeceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 11 ay önce

Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin, bu görevleri karşılığında Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersini okutup okutmadıklarına bakılmaksızın aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak her hafta 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir. Dolayısıyla bu ek ders ücreti aylık veya ek ders ücreti karşılığında ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutulmayacak ve bunlardan Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersini okutanların okuttukları bu ders saati, yalnızca o öğretmene hazırlık ve planlama görevi karşılığı ödenecek ek ders ücreti sayısının belirlenmesinde dikkate alınacağı;

Norm Kadro Güncelleme İşlemlerinde, alan bazlı ders yükünün hesabında; öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri  ders saatlerinin dikkate alınmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 11 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9’uncu maddesinde;

(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.” ile

Görevin fiilen yapılması” başlıklı 25’nci maddesinde;  “ …(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, EK DERS GÖREVİNİN FİİLEN YAPILMIŞ OLMASI, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. ..” hükümlerine yer verilmiştir.
Öte yandan ek ders ücreti karşılığında ders okutan ücretli öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’inci maddesi kapsamında görevlendirme yapılamayacağı;
Bu itibarla,  ek ders ücreti karşılığında ders okutan ücretli öğretmenlerin, söz edilen Kararın 16’inci kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 11 ay önce

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 18. Maddesinde; “(1) Eğitim kurumu ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilir. (2)  İHTİYAÇ FAZLASI KONUMDA BULUNAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER, İSTEKLERİ VE TERCİHLERİ DE DİKKATE ALINMAK SURETİYLE ATAMAYA ESAS PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE İL İÇİNDE ALANLARINDA ÖĞRETMEN İHTİYACI BULUNAN EĞİTİM KURUMLARINA VALİLİKLERCE ATANIR; bunlardan il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunmayanlar, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il dışında alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına Bakanlıkça atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri hâlinde sona erer.” denilmektedir.
Bu itibarla; Norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınarak atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarındaki boş norm kadrolara valiliklerce atanacağını, norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenlerden il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunmayanlar, istekleri ve tercihleri de dikkate alınarak atamaya esas puan üstünlüğüne göre il dışında alanlarındaki boş norm kadrolara Bakanlıkça atanacağını değerlendirmekteyim.

Yönetici Admin cevapladı 11 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6 Maddenin 4.fıkrasında; ’Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi” adıyla gösterilir ve haftada azamî okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir.’’  denilmektedir.
Covid-19 salgınından kaynaklı zorunlu sebeplerden dolayı okulda yapılacak olan İşletmelerde Mesleki Eğitim dersinin öğretmenlere, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında öncelikle aylık karşılığı, aylık karşılığı ders görevini tamamlayanlar bakımından ise ek ders görevi olarak verilmesi gerekmektedir.
Bu itibarla; bu karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi” görevinin fiilen yapılmış olması gerektiği değerlendirmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 11 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın  16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında;Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.” ileVekâlet görevibaşlıklı 22’nci maddesinin  ikinci fıkrasında;  “…Boş bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticiliklerine (okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı), sınav şartı öngörülenler için (bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşıyanlardan asılı atamaya yetkili amir tarafından vekaleten atananlara, vekaletleri süresince yalnızca vekalet edilen göreve ilişkin ek ders ücreti, vekalet görevinde bulunulan örgün ve yaygın eğitim kurumunca ödenir. ..” hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla, Kararın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında görevlendirilenler haftada sadece 18 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılması  gerektiği, İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarında görevlendirilen yöneticilere ödenmekte olan 2 saat artırımlı ek ders ücretleri ödenemeyeceği;
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın  22 nci maddede öngörülen vekaleten  atamalar dışındaki görevlendirmelerde görevlendirilen ilgiliye Kararın 10 uncu maddesinde  öngörülen ek ders ücretinin ödenmesine imkan bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 11 ay önce

1 Eylül  2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan  Kamu görevlileri Hakem Kurulu  Kararının “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı ikinci bölümünün “Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti”  başlıklı 5’nci maddesinde; “…Kararın  10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.” Hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, bir okulda kadrolu müdür yardımcısı iken Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 ncı maddesi uyarınca diğer kurumlara görevlendirilen yöneticiler, kararın 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir

Yönetici Admin cevapladı 11 ay önce

Görevlendirme yapılan Örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticiliğinin (okul  müdürü ve müdür yardımcısı) boş bulunması, ilgilinin sınav şartı öngörülen yöneticilik görevleri için (bu sınavlara girebilme hakkı elde edilmiş olması dahil) asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşıması ve atamanın asılı atamaya yetkili amir tarafından vekaleten yapılmış olması, bir başka ifade ile vekaleten atanacağı kadroya “asaleten atanabilecek” durumda bulunması gerektiğini değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 11 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın  9’uncuDers ücreti karşılığında görevlendirme” başlıklı b fıkrasında ; “İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden; 1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate, 2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir” denilmektedir.
Bu itibarla, ücretli usta öğreticilere çalıştıkları ders saati karşılığında ek ders ücreti ödeneceği,  ders görevi ile görevlendirilen ücretli usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla sekiz ders saat çalışabileceği, cumartesi ve pazar günleri de dâhil olmak üzere ücretli usta öğreticilere günün 07.00 ile 22.00 saatleri arasında görev verilebileceği, bu çalışma süresi haftada 40 ders saatini geçemeyeceğini değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 11 ay önce

Eylül  2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan  Kamu görevlileri Hakem Kurulu  Kararının “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı ikinci bölümünün “Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti”  başlıklı 5’nci maddesinde; “…Kararın  10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.” Hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, bir okulda kadrolu müdür yardımcısı iken Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 ncı maddesi uyarınca diğer kurumlara görevlendirilen yöneticiler, kararın 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir

ibrahim Demir replied 11 ay ago

İkili eğitim yapan ve tek müdür yardımcısı normu bulunan okullarda kadrolu müdür yardımcısı iken diğer kurumlara görevlendirilenlerin, ek ders kararı madde 10 kapsamına dahil edilen ikili eğitim kapsamında +2 saat ek dersini de alması gerekmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 11 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğününİdari İzinlilerin Göreve Başlatılması Hakkında Genelge (Korona virüs Tedbirleri)” konulu yazısında;  “Covid-19 salgını nedeniyle alman tedbirleri kapsamında idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde görevlerine devam etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte durumlarının Valiliğinizce değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” İle
Milli Eğitim Bakanlığı   Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esasların  “İdari izin” başlıklı 7’ncı maddesinin b fıkrasında;  “Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızda alınacak belge) bulunanlar, idari izinli sayılacaktır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün “Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim” başlıklı  08.10.2020 tarihli ve 14430520 sayılı yazısında; “..İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında haftada 2’şer (ikişer) gün yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.” denilmektedir.
Bu itibarla; 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak  okula müdürlüğüne dilekçe vermeleri gerektiği,  bu bağlamda  İlkokul 2, sınıflarında haftada 2’şer (ikişer) gün yüz yüze eğitim yapılması  kapsamında ek ders ücretinden yararlanabileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 11 ay önce

Covıd-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler İle İlgili 2020/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde; “…Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar.” denilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “İdari İzinlilerin Göreve Başlatılması Hakkında Genelge (Korona virüs Tedbirleri)” konulu yazısında;  “Covid-19 salgını nedeniyle alman tedbirleri kapsamında idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde görevlerine devam etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte durumlarının Valiliğinizce değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” İle
Milli Eğitim Bakanlığı   Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esasların  “İdari izin” başlıklı 7’ncı maddesinin b fıkrasında;  “Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızda alınacak belge) bulunanlar, idari izinli sayılacaktır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarla; 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunan öğretmenler idari izinli sayılacağı,  bu kapsamda idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 11 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin KARARIN  16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında;Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.” hükmü yer almaktadır.
 Bu itibarla, Kararın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında geçici olarak görevlendirme Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınması gerekmektedir. Her altı ayda yeni bir onay alınmadığı takdirde, görevlendirmesi sona ermesi gerektiği, bu kapsamda haftada 18 saat ek ders ücretinden de yararlandırılmaması  gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 11 ay önce

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, bu bağlamda kalan diğer dersler uzaktan eğitim yoluyla yapılacaktır.
Bu itibarla, uzaktan eğitim yoluyla yapılan derslerde de  ek ders ücreti ödenmesi gerekliğini değerlendirilmektedir.

ibrahim Demir replied 11 ay ago

Bakanlık, uzaktan canlı ders yerine EBA TV ile tamamlanacağını belirtmiş.

Yönetici Admin cevapladı 11 ay önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; “72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası zorunlu hizmet süresi ile ilgili herhangi bir kısıtlama  getirmediği,  zorunlu görev süresi ile sınırlı tutulmadığı  değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 11 ay önce

Eylül  2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan  Kamu görevlileri Hakem Kurulu  Kararının “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı ikinci bölümünün “Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti”  başlıklı 5’nci maddesinde; “…Kararın  10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.” Hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, bir okulda kadrolu müdür yardımcısı iken Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 ncı maddesi uyarınca diğer kurumlara görevlendirilen yöneticiler, kararın 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılması gerektiği, bu kapsasa  21 saat ek ders ücretinden yararlanması gerektiği değerlendirilmektedir

Yönetici Admin cevapladı 11 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin “TANIMLAR” başlıklı 4’uncu maddesinin g fıkrasında; “(Değişik:RG-15/10/2020-31275) Sosyal etkinlik: Öğretim programlarının yanında internet üzerinden uzaktan erişim yoluyla veya belirli bir yerde yapılan bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile bu kapsamdaki diğer etkinlikleri, ifade eder…” hükmüne
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ek ders görevi” başlıklı 6’ncı maddesinin 5’inci fıkrasında; “(5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.” Hükümleri yer almaktadır.
 Bu itibarla; Öğretmenler kurulunca belirlenen öğrenci kulüpleri, internet üzerinden uzaktan erişim yoluyla fiilen yapılmış olması kaydıyla haftada 2 saati ek ders görevi yapmış sayılacağı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 11 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin “TANIMLAR” başlıklı 4’uncu maddesinin g fıkrasında; “(Değişik:RG-15/10/2020-31275) Sosyal etkinlik: Öğretim programlarının yanında internet üzerinden uzaktan erişim yoluyla veya belirli bir yerde yapılan bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile bu kapsamdaki diğer etkinlikleri, ifade eder…” hükmüne
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ek ders görevi” başlıklı 6’ncı maddesinin 5’inci fıkrasında; “(5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.” Hükümleri yer almaktadır.
 Bu itibarla; Öğretmenler kurulunca belirlenen öğrenci kulüpleri, internet üzerinden uzaktan erişim yoluyla fiilen yapılmış olması kaydıyla haftada 2 saati ek ders görevi yapmış sayılacağı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 11 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün 06.02.2020 tarihli ve 2749315 sayılı yazısında; “…Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi ile kadrolu öğretmenliğe geçenlerin, sözleşmeli öğretmen olarak geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünden yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususunda ilgi (b) yazımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi ilgi (c) yazıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen statüsünde çalışmakta iken kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere atanan ilgililerin, anılan yörelerde geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası çerçevesinde değerlendirilerek kademe ilerlemesinden yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı bildirilmiştir.denilmektedir.
Sendikaya hitaben yazılan yazı ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına görüş sorulmuş olup, gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 24/12/2019 tarihli ve 3273349 sayılı yazıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen statüsünde çalışmakta iken kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere atanan ilgililerin, anılan yörelerde geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası çerçevesinde değerlendirilerek kademe ilerlemesinden yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı bildirilmiştir.
Bu itibarla; sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi ile kadrolu öğretmenliğe geçenlerin, sözleşmeli öğretmen olarak geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında yararlandırılmasının mümkün olmadığını değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 10 ay önce

Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim programları  kapsamında fiilen ders okutan öğretmenlerin, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi;
aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ise ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği  değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 10 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Yeni açılan eğitim kurumları” başlıklı 56. Maddesinde;  “(1) Eğitim-öğretime yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı yer değiştirme dönemlerinde karşılanır.(2) Eğitim-öğretime yer değiştirme dönemleri dışında açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, il genelinde yapılacak duyuru çerçevesinde il içi yer değiştirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile norm kadro fazlası ve ihtiyaç fazlası öğretmenlerin başvurularının alınması suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalarla karşılanır” hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla; yeni açılan eğitim kurumlarına il genelinde yapılacak duyuru çerçevesinde atama yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 10 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün  “ Ek ders ücreti” konulu  2007/19 numaralı genelgesinde; “…Aynı maddenin (c) bendinin 2’nci alt bendinde; yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saat ek ders ücretinden yararlandırılacakları belirtilmiştir. Müdür ve müdür başyardımcılarının bu alt bent hükmüne göre ek ders ücretinden yararlandırılmalarında, görev yaptıkları okulun yatılı/pansiyonlu olması yeterli olup, bunun dışında başkaca bir özellik aranmayacaktır…” denilmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ders niteliğinde yönetim görevi” başlıklı 10’ncu maddesinde;   “… Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saati,… ,  Yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının haftada 28 saati ve bu okulların diğer müdür yardımcılarının ise haftada 22 saati,” hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla, görev yaptıkları okulun yatılı/pansiyonlu olması yeterli olup, bunun dışında başkaca bir özellik aranmadığı dikkate alındığında, pansiyonlu okulların müdürü 30 saat,  pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının  haftada 28 saat ek ders ücretinden yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 10 ay önce

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün  “İdari İzin” konulu 02.06.2020 tarihli yazında; “COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde  ; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir” hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği, 32 haftadan sonra ise mazeret izni kapsamında  ek ders ücretinden yararlanamayacağı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 10 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “İdari İzinlilerin Göreve Başlatılması Hakkında Genelge (Korona virüs Tedbirleri)” konulu yazısında;  “Covid-19 salgını nedeniyle alman tedbirleri kapsamında idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde görevlerine devam etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte durumlarının Valiliğinizce değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” İle
Milli Eğitim Bakanlığı   Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esasların  “İdari izin” başlıklı 7’ncı maddesinin b fıkrasında;  “Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızda alınacak belge) bulunanlar, idari izinli sayılacaktır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarla; 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak   okula müdürlüğüne dilekçe vermeleri gerektiği, bu kapsamda CANLI DERS  VERMESİ ŞARTIYLA ek ders ücretinden yararlanması gerektiği  değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 10 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “Ek Ders Ücreti” konulu  23.11.2020 tarihli yazısın 12 nci fıkrasında ;  “Kararın 20’nci maddesine göre yapılan işlemden sonra da öğretmen ihtiyacının karşılanamaması hâlinde, uzaktan eğitim kapsamında ders okutmak üzere ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılması ve bu konumda olanlara fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında anılan Kararın 9’uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenmesi,” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla; uzaktan eğitim kapsamında ders okutmak üzere ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılması ve bu konumda olanlara fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında ek ders ücreti ÖDENMESİ gerektiğini değerlendirmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 10 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “Ek Ders Ücreti” konulu  23.11.2020 tarihli yazısın 12 nci fıkrasında ;  “Kararın 20’nci maddesine göre yapılan işlemden sonra da öğretmen ihtiyacının karşılanamaması hâlinde, uzaktan eğitim kapsamında ders okutmak üzere ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılması ve bu konumda olanlara fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında anılan Kararın 9’uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenmesi,” denilmektedir.
Bu itibarla; ücretli öğretmenler görevlerine devam edecek ve ek ders ücretleri fiilen yaptığı ders saati sayısına göre ek ders ücreti ÖDENMESİ gerektiğini değerlendirmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 10 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “Yüz Yüze Eğitim” konulu yazısında; “Covid-19 salgınına bağlı olarak temaslı veya şüpheli olmaları nedeniyle Covid-19 salgınına bağlı olarak temaslı veya şüpheli olmaları nedeniyle karantinaya alınan öğretmenlerin, bu süreçte ders görevlerini yapmaya devam etmesi gerekmektedir.” ile
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün “Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi” konulu yazısında;Belirtilen tarihler arasında resmî/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında gerçekleştirilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına 04 Ocak 2020 tarihine kadar ara verilecek olup ayrıca pansiyonlarda da barınma hizmeti verilmeyecektirhükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla;  23 Kasım 2020 tarihinden itibaren Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına 04 Ocak 2020 ara verildiği, Personel Genel Müdürlüğünün “Yüz Yüze Eğitim” konulu yazısında
belirtildiği üzere, karantinaya alınan öğretmenlerin, ders görevlerini yapması şartıyla ek ders ücreti alması gerektiğini değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 10 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “Yüz Yüze Eğitim” konulu yazısında; “Covid-19 salgınına bağlı olarak temaslı veya şüpheli olmaları nedeniyle Covid-19 salgınına bağlı olarak temaslı veya şüpheli olmaları nedeniyle karantinaya alınan öğretmenlerin, bu süreçte ders görevlerini yapmaya devam etmesi gerekmektedir.”  Hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla;  ek ders görevinin fiilen yapılmış olması şartıyla,  ekim ayında kesilen 14 günlük ek ders ücretlerinin takip eden aylarda ödenmesinde herhangi bir sakınca olmadığı değerlendirilmekle birlikte,  ayrıca ek ders çizelgesinin altına not da düşülebileceği veya ayrı bir çizelge de hazırlayabileceğini değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 10 ay önce

E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan ve sonuçları Devlet memurluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına alınmalarında kullanılan merkezi sınavdır.
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade eder.” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.
EKPSS, iki yılda bir yapılmaktadır (15 Kasım 2020 tarihinde  2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020EKPSS) yapılmıştır.).

Yönetici Admin cevapladı 10 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin “Öğretmen kılavuz kitabının hazırlanması” başlıklı 10’ncu maddesinde; “(1) Öğretmen kılavuz kitabında; a) Konuların işlenişinde ulaşılmak istenen kazanımlar/hedefler belirtilir. b) Eğitim ve öğretim programlarında yer alan kazanım/amaç ve açıklamalar doğrultusunda öğrencilere bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılmasında öğretmene yardımcı olacak ve öğretmeyi kolaylaştıracak bilgi, örnek ve uygulamalara yer verilir. c) Bilgi, beceri, tutum ve davranışlar ile değerlerin öğrencilere kazandırılmasında kullanılabilecek araç-gereçle birlikte öğretim yöntem ve teknikleri ile ayrıca; 1) Konu ile ilgili zaman analizine ve konunun işleniş planına, 2) Öğretmenin konu ile ilgili yapacağı ön hazırlıklara, 3) Konuya girerken daha önce işlenen konularla ilişkisini sağlayacak ve öğrencinin ilgisini çekecek hatırlatmalara, sorulara ve benzeri unsurlara, 4) Ders kitabında yer alan ve açıklama gerektiren şekil, şema, çizelge ve benzeri yardımcı unsurlara, yer verilir. ç) Öğrencileri araştırmaya, günlük yaşamda karşılaşılan çeşitli sorunlara çözüm üretmeye yöneltecek ödev, proje ve benzeri örnek çalışmalara yer verilir. d) Konuların sonunda, gerekli görülmesi halinde verilen kavramlarla ilgili sözlük bulunur.”  
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergesinin “Ders planı” başlıklı 12. maddesi 3.fıkrasındaki; “….Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır. Öğretmenin ihtiyaç duyması hâlinde, okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan plânların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir. Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır. Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için, eğitim-öğretim kurumlarında bir veya birkaç ders saati için sınıf öğretmeni, alan (branş) öğretmeni ve/veya zümre öğretmenleri tarafından ders plânı hazırlanır ve uygulanır.”
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 26.11.2007 tarihli ve 9413 sayılı, “Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planları” konulu yazısında; “Öğretmenler, kağıt israfından kaçınmak amacıyla, yıllık planlarını okul yönetimine yazılı ve elektron ortamda (CD, disket veya DVD) olmak üzere 2 (iki) nüsha halinde verip onaylatabilir. Onaylanan kağıt nüsha, okul müdürü ile denetleme yetkisi olanlara göstermek ve eğitim-öğretim sürecinde kullanılmak amacıyla ders öğretmeninde; elektronik nüsha ise okul yönetimine teslim edilebilir. Öğretmen kılavuz kitabı olan derslerde öğretmenin ders planı yapmasına gerek olmadığı, Öğretmenler, kağıt israfından kaçınmak amacıyla, ders planlarını elektronik ortamda hazırlayıp kullanabilirler.” Hükümleri yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılabileceği, öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan derslerde ise ders planlarını elektronik ortamda hazırlayıp kullanabileceği değerlendirilmekledir.

Yönetici Admin cevapladı 10 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün  “ Ek ders ücreti” konulu  2007/19 numaralı genelgesinde; “…Aynı maddenin (c) bendinin 2’nci alt bendinde; yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saat ek ders ücretinden yararlandırılacakları belirtilmiştir. Müdür ve müdür başyardımcılarının bu alt bent hükmüne göre ek ders ücretinden yararlandırılmalarında, görev yaptıkları okulun yatılı/pansiyonlu olması yeterli olup, bunun dışında başkaca bir özellik aranmayacaktır…” denilmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ders niteliğinde yönetim görevi” başlıklı 10’ncu maddesinde;   “… Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saati,… ,  Yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının haftada 28 saati ve bu okulların diğer müdür yardımcılarının ise haftada 22 saati,” hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla,  01.12.2020 tarihi itibariyle pansiyonunuz resmen açıldığı ve yönetici normu verildiği dikkate alındığında,  okulun yatılı/pansiyonlu olması yeterli olup, bunun dışında başkaca bir özellik aranmadığı, bu kapsamda pansiyonlu okulların müdürü 30 saat,  pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının  haftada 28 saat ek ders ücretinden yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 10 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “Ek Ders Ücreti” konulu  23.11.2020 tarihli yazısında“Eğitim öğretim yılı bütünlüğü göz önünde bulundurularak yüz yüze ve uzaktan eğitimin yapıldığı sürelerde fiilen görev yapan öğretmenler ile ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin bu süreçte de görevlerini sürdürmeleri; ancak ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden isteği üzerine görevden ayrılanların yerine idari izin ve aylıksız izinden dönen aynı alan öğretmenlerine görev verilmesi,” ile   “Kararın 20’nci maddesine göre yapılan işlemden sonra da öğretmen ihtiyacının karşılanamaması hâlinde, uzaktan eğitim kapsamında ders okutmak üzere ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılması ve bu konumda olanlara fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında anılan Kararın 9’uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenmesi,” hükümleri yer almaktadır.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün  “İdari İzin” konulu 02.06.2020 tarihli yazında;COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilirhükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği,  doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu TABİP RAPORUYLA BELGELEYEN kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya çalışabileceği, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenler ise bu süreçte de görevlerini sürdürmeleri gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 10 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “İdari İzinlilerin Göreve Başlatılması Hakkında Genelge (Korona virüs Tedbirleri)” konulu yazısında;  “Covid-19 salgını nedeniyle alman tedbirleri kapsamında idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde görevlerine devam etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte durumlarının Valiliğinizce değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” İle
Milli Eğitim Bakanlığı   Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esasların  “İdari izin” başlıklı 7’ncı maddesinin b fıkrasında;  “Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızda alınacak belge) bulunanlar, idari izinli sayılacaktır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarla; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunan öğretmenler idari izinli sayılacağı,  idari izinli sayılan öğretmenler haftada 1 (bir) gün okula gelmemesi gerektiği,  bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanamayacağı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olduğu, bu kapsamda canlı ders yapılamayacağı,  ek ders ücretlerinin hafta bütünlüğü dikkate alınarak, öncelikle  aylık karşılığı ders görevlerini doldurmuş olmaları, kalan ek ders saatlerini ise  28-29-30-31/12/2020 Aralık günlerine eşit olarak dağıtılması gerektiği,

Bu itibarla, resmi tatillerin telafisi olmayacağı dikkate alındığında,  resmi tatillere denk gelen günlerde canlı ders yapılamayacağı ve ek ders ücreti alınmayacağı, ayrıca 1 Ocak gününe denk gelen dersler,  başka bir güne aktarılamayacağı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olduğu, bu kapsamda canlı ders yapılamayacağı,  ek ders ücretlerinin hafta bütünlüğü dikkate alınarak, öncelikle  aylık karşılığı ders görevlerini doldurmuş olmaları, kalan ek ders saatlerini ise  28-29-30-31/12/2020 Aralık günlerine eşit olarak dağıtılması gerektiği,
Bu itibarla, resmi tatillerin telafisi olmayacağı dikkate alındığında,  resmi tatillere denk gelen günlerde canlı ders yapılamayacağı ve ek ders ücreti alınmayacağı, ayrıca 1 Ocak gününe denk gelen dersler,  başka bir güne aktarılamayacağı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09.02.2016 tarihli ve 10096465-869-E.1483005 sayılı yazısında; “Atamaya esas olan “Özel Eğitini” alanına kaynaklık eden Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği lisana programlarının program içerikleri ve söz konusu öğretmenlerin hizmet sunma biçimleri incelendiğinde bu öğretmenlerin eğitim öğretim hizmetlerini sınıf öğretmenliği esasına dayalı olarak sürdürdüklerinden, özel eğitim öğretmenlerinin sınıf öğretmenliği kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.” denilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5.maddesinde; “(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat, ders okutmakla yükümlüdürler.” Hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla; özel eğitim alan öğretmenlerinin haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saatleri bakımından sınıf öğretmenleri kapsamında değerlendirilmeleri,  bu kapsamda haftada 18 saat aylık karşılığı ders görevi, 12 saat zorunlu ek ders görevi, 3 saat hazırlık ve planlama görevi olmak üzere  haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “İdari İzinlilerin Göreve Başlatılması Hakkında
Genelge (Korona virüs Tedbirleri)” konulu yazısında
;  “Covid-19 salgını nedeniyle alman tedbirleri kapsamında idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde görevlerine devam etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte durumlarının Valiliğinizce değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” ile
Milli Eğitim Bakanlığı   Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esasların  “İdari izin” başlıklı 7’ncı maddesinin b fıkrasında;  “Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızda alınacak belge) bulunanlar, idari izinli sayılacaktır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarla; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunan müdür yardımcısı idari izinli sayılacağı, bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanamayacağı
değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “Yüz Yüze Eğitim” konulu yazısında; “Covid-19 salgınına bağlı olarak temaslı veya şüpheli olmaları nedeniyle Covid-19 salgınına bağlı olarak temaslı veya şüpheli olmaları nedeniyle karantinaya alınan öğretmenlerin, bu süreçte ders görevlerini yapmaya devam etmesi gerekmektedir.” ile
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün “Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi” konulu yazısında; “Belirtilen tarihler arasında resmî/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında gerçekleştirilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına 04 Ocak 2020 tarihine kadar ara verilecek olup ayrıca pansiyonlarda da barınma hizmeti verilmeyecektir” hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla;   Personel Genel Müdürlüğünün “Yüz Yüze Eğitim” konulu yazısında belirtildiği üzere, karantinaya alınan öğretmenlerin, ders görevlerini fiilen yapması şartıyla ek ders ücreti alması gerektiğini değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 49 ncu maddesinde; “(1) Öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hakkında, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak;
a) Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, her iki eşin de öğretmen olması ve bu kapsamda yer değiştirmek istedikleri yerlerde alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunmaması durumunda, istemeleri hâlinde her ikisinin de alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunan ile/ilçeye atanmaları suretiyle gerçekleştirilebilir.
b) Öğretmenlikte ve devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmayanlar, devlet memurluğunda adaylığı kaldırılıp da öğretmenliğe ilk atama kapsamında atananlar ve yeniden atama ve kurumlar arası atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandığı yerde en az bir yıl çalışmayanlar ile eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenler, aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamaz.
c) Eşleri geçici olarak görevlendirilen öğretmenler, eşlerinin geçici olarak görevlendirildiği yere aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamaz.
ç) Aile birliği mazereti ile engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılır.” Hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla, öğretmenlikte adaylığı kaldırılmayanlar, devlet memurluğunda adaylığı kaldırılıp da öğretmenliğe ilk atama kapsamında atananlar atandığı yerde en az bir yıl çalışmayanları şartı olduğu,  (b) fıkrası kapsamında olmayanlar ise  aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme  isteğinde bulunabileceği  değerlendirilmektedir.  

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “İdari İzinlilerin Göreve Başlatılması Hakkında Genelge (Korona virüs Tedbirleri)” konulu yazısında;  “Covid-19 salgını nedeniyle alman tedbirleri kapsamında idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde görevlerine devam etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte durumlarının Valiliğinizce değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” İle
Milli Eğitim Bakanlığı   Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esasların  “İdari izin” başlıklı 7’ncı maddesinin b fıkrasında;  “Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızda alınacak belge) bulunanlar, idari izinli sayılacaktır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarlaSağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunan öğretmenler idari izinli sayılacağı,  KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde  görevlerine devam  etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte, idari izinli sayılan ve canlı ders uygulaması yapamayan öğretmenlerin yerine ise öğretmen görevlendirmesi yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

1702 sayılı Kanun ile 4357 sayılı Kanunun disiplin hükümleri 14/03/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 6528 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet sınıfının değiştirilmesi” başlıklı 58 nci maddesinde; “(1) Öğretmenlik görevini devamlı surette yapamayacakları resmî ve özel eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerince düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilenlerden Sosyal Güvenlik Kurumunca raporu uygun bulunanlar ile haklarında yapılan denetim ve soruşturma sonucunda yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacağı tespit edilenler diğer hizmet sınıflarındaki durumlarına uygun kadrolara atanabilir.
(2) Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında yöneticilik görevleri hariç olmak üzere eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevlere istekleri üzerine atananlar, bu görevlerde en az üç yıl çalışmadan yeniden öğretmenliğe atanamaz. Bunların atamaları üç yılın sonunda zamana bağlı olmaksızın yapılabilir.” Hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla, 1702 sayılı Kanun 6528 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırıldığı, öğretmenlik görevini devamlı surette yapamayacakları resmî ve özel eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerince düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilenlerden Sosyal Güvenlik Kurumunca raporu uygun bulunanlar ile haklarında yapılan denetim ve soruşturma sonucunda yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacağı tespit edilenler diğer hizmet sınıflarındaki durumlarına uygun kadrolara atanabileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “Ek Ders Ücreti” konulu  23.11.2020 tarihli yazısında;  “Eğitim öğretim yılı bütünlüğü göz önünde bulundurularak yüz yüze ve uzaktan eğitimin yapıldığı sürelerde fiilen görev yapan öğretmenler ile ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin bu süreçte de görevlerini sürdürmeleri; ancak ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden isteği üzerine görevden ayrılanların yerine idari izin ve aylıksız izinden dönen aynı alan öğretmenlerine görev verilmesi,” ile   “Kararın 20’nci maddesine göre yapılan işlemden sonra da öğretmen ihtiyacının karşılanamaması hâlinde, uzaktan eğitim kapsamında ders okutmak üzere ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılması ve bu konumda olanlara fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında anılan Kararın 9’uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenmesi,” hükümleri yer almaktadır.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün  “İdari İzin” konulu 02.06.2020 tarihli yazında; “COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir” hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği,  doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu TABİP RAPORUYLA BELGELEYEN kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya çalışabileceği, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenler ise bu süreçte de görevlerini sürdürmeleri gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesinde. “.. Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler,  pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Cumhurbaşkanınca belirlenir. (Ek cümle: 25/6/2009 – 5917/47 md.) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. “hükmüne,
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına  İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde; “(Ek: 3/8/2005-2005/9245) Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.” Hükmüne ,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar KanununHak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri” başlıklı 20 nci maddesinde. “…37 ncı madde hükümlerine göre hak sahiplerine cenaze ve evlenme ödeneği verilir” hükmüne, “Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 32 inci maddesinde ; “a) Ölüm aylığı bağlanması. b) Ölüm toptan ödemesi yapılması. c) Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.(1) d) Cenaze ödeneği verilmesi.” Hükmüne yer verilmiştir.
Bu çerçevede, sözleşmeli personel çalıştırılmasına  ilişkin esaslarda, eşi vefat eden sözleşmeli personele ölüm yardımı ödeneceğine ilişkin bir hüküm  bulunmadığı, bu kapsamda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabı olarak çalışan sözleşmeli personele 5510 sayılı Kanun gereğince “cenaze ödeneği” ödeneceği hüküm altına alındığı,  “ölüm yardımı ödeneğinin” ise verilmesinin hukuken mümkün bulunmadığı  değerlendirmekte birlikte, cenaze ödeneği verilebilmesi için ise  hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe  ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “Ek Ders Ücreti” konulu  yazısında; “…6- Rehberlik öğretmenlerinin, haftada en az bir gün okulda bulunmaları kaydıyla eğitim kurumu müdürünce belirlenecek çalışma takvimine göre dönüşümlü olarak görev yapmaları, diğer çalışma günlerinde ise çalışmalarını evden yürütmeleri, 7- Eğitim kurumu yöneticileri ve rehberlik öğretmenlerinin, izinli ve raporlu oldukları günler hariç olmak üzere, bu süreçte anılan Kararın 10’uncu maddesinde kendileri için öngörülen yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden tam olarak yararlandırılmaları, bu süreçte yöneticilere tam gün tam yıl eğitim ve ikili öğretim kapsamında ilave ek ders ücreti ödenmemesi
Bu itibarla, Rehberlik öğretmenlerinin, haftada en az bir gün okulda bulunmaları kaydıyla eğitim kurumu müdürünce belirlenecek çalışma takvimine göre dönüşümlü olarak görev yapmaları, bu kapsamda ek ders ücretinden tam olarak yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Kademe ve kademe ilerlemesi” başlıklı  64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında;72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.” hükmüne,
Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler” başlıklı 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında;Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dâhil fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla,  kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere kapsamında bulunan hizmet bölgesindeki illere aday olarak ilk defa atananların bu illerde fiilen öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayıldığını, müdür yardımcısı olarak atandığınız için zorunlu yer değiştirmeye (rotasyona) tabi bir personel olmadığınız değerlendirilmekle birlikte,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünün uygulanmasının  mümkün olmadığı değerlendirmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesin (g) fıkrasında;  “Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00’den sonra başlayan yüz yüze eğitimi,” hükmüne,
 657 sayılı Kanunun “Ders Ve Konferans Ücretleri” başlıklı   176 ncı maddesinde ; “Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00’den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.” Hükmüne yer verilmiştir.
Dolayısıyla,   saat 18:00 dan sonraki dersler yüz yüze eğitim yapılması şartıyla  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun  176. Maddesinde gereğince ek ders ücreti ödeneceği belirlenmiştir.
Bu itibarla,  eğitim öğretim faaliyetlerinin  23 Kasım 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim yoluyla yapılması öngörüldüğü,  rutin müfredat kapsamında uzaktan eğitim yoluyla fiilen ders okutan öğretmenlerin, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi; aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ise ek ders ücretinden GÜNDÜZ ÖĞRETİMİ kapsamında yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 25’inci maddesinde; “(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.  (2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır…”  hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, ek ders ücreti ödenebilmesi, ders görevinin fiilen yapılmış olması veya anılan Kararın 16’ncı maddesinde belirlenen durumlarla sınırlı olarak ders görevinin yapılmış sayılmasına bağlı bulunmaktadır. (Seminer döneminde, öğretmenler Kararın 16’ncı maddesi kapsamında ek ders aldıkları)

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’ncı maddesinde; “(1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden; Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir… ” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, kararın yukarıda belirtilen 16’ncı maddesinde Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, idari izinli  olduğu sürelerde fiilen yerine getiremedikleri aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini yapmış sayılacakları yönünde bir düzenleme bulunmadığından, fiilen yerine getiremedikleri ders ve ek ders görevlerini ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

 
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “İdari İzinlilerin Göreve Başlatılması Hakkında Genelge (Korona virüs Tedbirleri)” konulu yazısında;  “Covid-19 salgını nedeniyle alman tedbirleri kapsamında idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde görevlerine devam etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte durumlarının Valiliğinizce değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” İle
Milli Eğitim Bakanlığı   Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esasların  “İdari izin” başlıklı 7’ncı maddesinin b fıkrasında;  “Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızda alınacak belge) bulunanlar, idari izinli sayılacaktır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarla,  Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunan öğretmenler/yöneticiler  idari izinli sayılacağı,  KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLER VE/VEYA YÖNETİCİLERİN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu ÜZERİNE ALARAK DİLEKÇE VERMELERİ HALİNDE  görevlerine devam  etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine yönelik bugüne kadar sınav yapılamamış derslerden herhangi bir sınav yapılmamasına karar verilmiş olup bu döneme ilişkin kalan sınavlar, salgının seyri göz önünde bulundurularak yapılacak planlama doğrultusunda, 15 Şubat 2021 tarihinden sonrasına ertelendiği,
Bugüne kadar gerçekleştirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, derslere ilişkin yapılmış olan sınavlar ile performans çalışmalarına ilişkin puanların e-Okul sistemine işlenmesi gerektiği, değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

29.05.2020 tarihli ve 31139 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Genelgesinde; “Covid-19 salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan kimlerin idari izinli sayılacaklar” denilmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’ncı maddesinde; “(1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden; Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir… ” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, kararın yukarıda belirtilen 16’ncı maddesinde Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin, idari izinli  olduğu sürelerde fiilen yerine getiremedikleri aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini yapmış sayılacakları yönünde bir düzenleme bulunmadığından, bu kapsamda ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinin yapılmış sayılacağı halle r bakımından ise bu Kararın 16’ncı maddesinde öngörülen koşulların oluşması gerekmektedir.
Bu çerçevede yöneticilerin, karantinada bulundukları sürelerde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “İdari İzinlilerin Göreve Başlatılması Hakkında Genelge (Korona virüs Tedbirleri)” konulu yazısında;  “Covid-19 salgını nedeniyle alman tedbirleri kapsamında idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde görevlerine devam etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte durumlarının Valiliğinizce değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” İle
Milli Eğitim Bakanlığı   Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esasların  “İdari izin” başlıklı 7’ncı maddesinin b fıkrasında;  “Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızda alınacak belge) bulunanlar, idari izinli sayılacaktır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarla; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunan öğretmenler idari izinli sayılacağı,  KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde okul müdürü tarafından görev verilebileceği,  bu bağlamda idari izinli sayılan öğretmenlere  görev verilmemesi  gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

13 öğrenci tek grup 24 saat + şeflikler kadar koordinatörlük saati işletme için belirleneceğini değerlendirmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

Okulda olan öğrenciler için 24 saat tek grup ise dersi oluşturulur. Bu dersin belirli kısmı teorik belirli kısmı pratik uygulama olduğu için teorik kısmı ise 16 saati uzaktan eğitim ile yapılabileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “İdari İzinlilerin Göreve Başlatılması Hakkında Genelge (Korona virüs Tedbirleri)” konulu yazısında;  “Covid-19 salgını nedeniyle alman tedbirleri kapsamında idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde görevlerine devam etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte durumlarının Valiliğinizce değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” Denilmektedir.
Bu itibarla,  öğrencilerin mağdur olmaması için KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde,  haftada 1 (bir) gün okula gitmesi gerektiği,   bu bağlamda ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılıncaya kadar  okul müdürü tarafından görev verilebileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

Bölüm şefinin aldığı 10 saat ek ders ayrı düşünülmelidir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ek ders görevi” başlıklı 6’nci maddesinin 4’üncü fıkrasında; “Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi” adıyla gösterilir ve haftada azamî okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, öğretmen ve bölüm şeflerinin ek dersleri eşit olarak olması gerektiği,  atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat  aylık karşılığı,  atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate ek ders görevi verilebileceği,  bu kapsamda bölüm şefliği  ek ders ise  ikinci 24 saatin içinde olması gerektiği değerlendirilmektedir.

f_dogan76 cevapladı 9 ay önce

Atıfta bulunduğunuz ek ders kararı hükümlerinden şeflerle öğretmenlerin eşit sayıda ek ders alması gerektiği neticesine nasıl vardınız anlamadım.

f_dogan76 cevapladı 9 ay önce

Sorumu şöyle sadeleştireyim. İşletmelerde mesleki eğitim dersi okulda yapılırsa bu dersin ders yükü hesaplanırken şeflik saati olan 10 saat eklenir mi eklenmez mi?

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler İle Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Üyelikten Çekilme” başlıklı 5 nci maddesinde; “Sendika üyeliğinden çekilmek isteyen kamu görevlisi örneği (EK-3) de gösterilen “Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formu” ndan 3 nüsha doldurup imzaladıktan sonra kurumuna verir. Kurum görevlisi kayıt numarası ve tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş (15) gün içinde sendikaya gönderir.” Hükmü yer almaktadır.
Personel Genel Müdürlüğünün “MEBBÎS personel verilerinin güncellenmesi” konulu 13.11.2018 tarihli ve 21669785 sayılı yazısında; “Bakanlığımızca yapılan kontrollerde ilgili raporlarda halen eksik ve hatalı veriler bulunduğu, güncellenmesi hususu ilgi (b) ve (c) yazılarımızla bildirilmiş olmasına rağmen halen kayıtların güncellenmediği görülmektedir.
Bu nedenle ilinizde görev yapan tüm personele, MEBBİS kişisel bilgiler modülünde bilgilerinin kontrol edilerek eksik ve hatalı kayıtların güncellenmesinin sağlanması konusunda gerekli duyurunun yapılması ile birlikte “İl/ İlçe/ Kurum Hatalı ve Eksik Kayıt Durumu” raporlarının da düzenli kontrolünün yapılarak, personel bilgilerinin tam ve doğru olarak sistemde yer alması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.” Denilmektedir.
Bu itibarla,  “Üyelikten Çekilme Bildirimi Formu” ndan 3 nüsha doldurup imzaladıktan sonra okula verilmesi gerektiği,  görevli okul  yöneticisi ise kayıt numarası ve tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye verilmesi, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün yazıları gereğince,  MEBBİS kişisel bilgiler modülünde işlenmesi gerektiği değerlendirmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

1 Eylül  2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan  Kamu görevlileri Hakem Kurulu  Kararının “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı ikinci bölümünün “Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti”  başlıklı 5’nci maddesinde; “…Kararın  10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.” Hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın  16’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında görevlendirilenler haftada sadece 18 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılması  gerektiği, ancak  bir okulda kadrolu müdür yardımcısı olduğun için kararın 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca diğer kurumlara görevlendirilen yöneticiler, kararın 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılması gerektiğin, bu kapsamda haftada 19 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

1 Eylül  2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan  Kamu görevlileri Hakem Kurulu  Kararının  “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet  Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı ikinci bölümünün 8’nci maddesinde; “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve % 15 artırımlı ödenir.” hükmüne,
Personel Genel Müdürlüğünün “Ek Ders Ücreti” konulu  23.11.2020 tarihli yazısında;  “Eğitim öğretim yılı bütünlüğü göz önünde bulundurularak yüz yüze ve uzaktan eğitimin yapıldığı sürelerde fiilen görev yapan öğretmenler ile ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin bu süreçte de görevlerini sürdürmeleri; ancak ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden isteği üzerine görevden ayrılanların yerine idari izin ve aylıksız izinden dönen aynı alan öğretmenlerine görev verilmesi,”  hükmüne yer verilmiştir.  
Bu çerçevede, uzaktan eğitimin yapıldığı sürelerde fiilen görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans yapmış olanlara, fiilen okuttukları dersler için öngörülen ek ders ücretlerinin %5 fazlasıyla ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 9 ay önce

9.05.2020 tarihli ve 31139 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Genelgesinde; “Covid-19 salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan kimlerin idari izinli sayılacaklar” denilmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’ncı maddesinde; “(1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden; Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir… ” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, kararın yukarıda belirtilen 16’ncı maddesinde Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin, idari izinli  olduğu sürelerde fiilen yerine getiremedikleri aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini yapmış sayılacakları yönünde bir düzenleme bulunmadığından, bu kapsamda ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinin yapılmış sayılacağı halle r bakımından ise bu Kararın 16’ncı maddesinde öngörülen koşulların oluşması gerekmektedir.
Bu çerçevede, yöneticilerin, karantinada bulundukları sürelerde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

zagaroglu cevapladı 8 ay önce

Öğretmenlerle ilgili sormuştum

Yönetici Admin replied 8 ay ago

kararın yukarıda belirtilen 16’ncı maddesinde Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan ÖĞRETMENLER, idari izinli olduğu sürelerde fiilen yerine getiremedikleri aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini yapmış sayılacakları yönünde bir düzenleme bulunmadığından, bu kapsamda ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinin yapılmış sayılacağı halle r bakımından ise bu Kararın 16’ncı maddesinde öngörülen koşulların oluşması gerekmektedir.
Bu çerçevede, yöneticilerin, karantinada bulundukları sürelerde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 8 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesin (g) fıkrasında;  “Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00’den sonra başlayan yüz yüze eğitimi,” hükmüne,
 657 sayılı Kanunun “Ders Ve Konferans Ücretleri” başlıklı   176 ncı maddesinde ; “Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00’den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.” Hükmüne yer verilmiştir.
Dolayısıyla,   saat 18:00 dan sonraki dersler yüz yüze eğitim yapılması şartıyla  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun  176. Maddesinde gereğince ek ders ücreti ödeneceği belirlenmiştir.
Bu itibarla,  eğitim öğretim faaliyetlerinin  23 Kasım 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim yoluyla yapılması öngörüldüğü,  rutin müfredat kapsamında uzaktan eğitim yoluyla fiilen ders okutan öğretmenlerin, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi; aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ise ek ders ücretinden GÜNDÜZ ÖĞRETİMİ kapsamında yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 8 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin  Kararın 25’inci maddesinde; “(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.” denilmektedir.
Bu çerçevede, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin  Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması yeterli olmaktadır.
Bu itibarla, MTSK Direksiyon Uygulama Sınav Görevi ile  Destekleme ve Yetiştirme Kursu  İSTEĞE BAĞLI olduğu, bu kapsamda farklı iki görev aynı anda yapılamayacağı dikkate alındığında,  sadece bu görevlerden bir tanesi tercih edilmesi gerektiği değerlendirilmekle birlikte, destekleme ve yetiştirme kursuna görevli olduğunuz halde girmediğin için,  hakkınızda işlem yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.  

Yönetici Admin cevapladı 8 ay önce

İşletmelerde mesleki eğitim  dersi 10 ve 11 sınıflarda olduğu ve derslerin bölünebileceği,  bu itibarla modül modül dağıtım yapabileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 8 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9’uncu maddesinde;
“(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;
……
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate,
kadar ek ders görevi verilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görev yapanlar, sadece fiilen yaptıkları ders görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmakta olup bunun dışında (izin, rapor vb.) bir uygulama yapılabilmesi mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 8 ay önce

Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olması gerektiği;
Atama işlemi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlama şartına bağlı olanlar bakımından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olması gerektiği;
Bu itibarla; engelli öğretmen adayların, http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 8 ay önce

Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olması gerektiği;
Atama işlemi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlama şartına bağlı olanlar bakımından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olması gerektiği;
Bu itibarla; engelli öğretmen adayların, http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 8 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’inci maddesinin 2 fıkrasında;Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.” Hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, bu kararın 16 maddesinin 2 fıkrası kapsamında  görevlendirme yapılmış ise haftada sadece  18 saat ek ders saat ücreti alınabileceğiniz değerlendirmekteyim. 

Yönetici Admin cevapladı 8 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün 06.02.2020 tarihli ve 2749315 sayılı yazısında; “…Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi ile kadrolu öğretmenliğe geçenlerin, sözleşmeli öğretmen olarak geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünden yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususunda ilgi (b) yazımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi ilgi (c) yazıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen statüsünde çalışmakta iken kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere atanan ilgililerin, anılan yörelerde geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası çerçevesinde değerlendirilerek kademe ilerlemesinden yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı bildirilmiştir.” denilmektedir.
Sendikaya hitaben yazılan yazı ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına görüş sorulmuş olup, gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 24/12/2019 tarihli ve 3273349 sayılı yazıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen statüsünde çalışmakta iken kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere atanan ilgililerin, anılan yörelerde geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası çerçevesinde değerlendirilerek kademe ilerlemesinden yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı bildirilmiştir.
Bu itibarla; sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi ile kadrolu öğretmenliğe geçenlerin, sözleşmeli öğretmen olarak geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında yararlandırılmasının mümkün olmadığını değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 8 ay önce

Adayların başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin Kurul Kararının geçici maddeleri de dâhil olmak üzere ilgili maddeleri ve eki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacağı,
Bu itibarla; engelli öğretmen adayların, http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 8 ay önce

1 Eylül  2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan  Kamu görevlileri Hakem Kurulu  Kararının “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı ikinci bölümünün “Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti”  başlıklı 5’nci maddesinde; “…Kararın  10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.” Hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, bir okulda kadrolu müdür yardımcısı iken Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 ncı maddesi uyarınca diğer kurumlara görevlendirilen yöneticiler, kararın 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılması gerektiği, bu kapsamda müdür yardımcısı iken aldığı  20 saat ek ders ücretinden yararlanması gerektiği değerlendirilmektedir

Yönetici Admin cevapladı 8 ay önce

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün  “İdari İzin” konulu 02.06.2020 tarihli yazında; “COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir” hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği  değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 8 ay önce

   Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar Ve Okul Pansiyonları  Yönetmeliğinin “belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi” başlıklı 39’ncu maddesinde; “(1) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi pansiyonun bağlı bulunduğu okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından yürütülür.(2) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen ihtiyacının okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından karşılanamadığı durumlarda, aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli olanlar arasından, buna rağmen ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise o yerleşim biriminde görev yapan diğer kadrolu öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılmak suretiyle karşılanır.” Hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla,  belletici ve nöbetçi belletici öğretmen ihtiyacının  öncelikle ortaokulda görev yapan 6 kadrolu kadın öğretmenler tarafından karşılanamadığı durumlarda, diğer eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu kadın öğretmenlerden istekli olanlar arasından, buna rağmen ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise resen görevlendirme yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 8 ay önce

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün  “İdari İzin” konulu 02.06.2020 tarihli yazında; “COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir” hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği,  doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu TABİP RAPORUYLA BELGELEYEN kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya çalışabileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 8 ay önce

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 10’uncu maddesinde; “Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere (Danıştay Onikinci Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 sayılı kararı ile onanmıştır.) ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.” Denilmektedir.
Bu itibarla, sözleşmeli öğretmenlerden rapor alanların ücretinden bir kesinti olmayacak, sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen “iş göremezlik ödeneği” kadar bir düşüş olacağı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 8 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “İdari İzinlilerin Göreve Başlatılması Hakkında Genelge (Korona virüs Tedbirleri)” konulu yazısında;  “Covid-19 salgını nedeniyle alman tedbirleri kapsamında idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunan öğretmenlerden, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde görevlerine devam etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte durumlarının Valiliğinizce değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” hükmüne, Milli Eğitim Bakanlığı   Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esasların  “Uygulamaya ilişkin diğer hususlar” başlıklı 8’ncı maddesinin 5 nci fıkrasında;  “Eşi Covid-19 pandemisi mücadelesi kapsamında sağlık hizmetlerinde görev alan personelin bu süreçte idari izinli sayılması ve uzaktan çalışma kapsamında değerlendirilmesi için gerekli tedbirler alınır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarla; eşi sağlık hizmetlerinde görev alan personelin bu süreçte idari izinli bulunan öğretmenler idari izinli sayılacağı,  idari izinli sayılan öğretmenlerin tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde görevlerine devam etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Aylıksız izin” başlıklı 108 nci maddesinin b fıkrasında; “ Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.” Hükmü yer almaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (C) fıkrasının 8 inci bendinde ise; “108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmü yer almakta olup; mezkur bent gerekçesinde ise, “Memurların doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri sürelerin kademe ve derece intibakında değerlendirilmesi öngörülmektedir.” denilmektedir.
Bu itibarla, devlet memurunun doğum sebebiyle kullandığı aylıksız izin süresinin kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademesinde dikkate alınması gerektiği, söz konusu intibak işleminin aylıksız izin süresinin bitimini müteakiben memurun göreve başlamasından sonra yapılması gerektiği;
Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin “hizmet” olarak değerlendirilmemesi sebebiyle söz konusu sürenin 154 seri nolu Tebliğde yer alan “kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri” kapsamında bulunmadığı, dolayısıyla doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin yıllık izne esas hizmet süresinde dikkate alınamayacağı,
Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin 657 sayılı Kanunun 108/E maddesi geçen 5 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacağı,
Kıdem aylığının tespitinde kazanılmış hak aylığında değerlendirilen sürelerin esas alınması ve doğum sebebiyle aylıksız izinde geçen sürelerin de kazanılmış hak aylığında değerlendirilen bir süre olması sebebiyle bahsi geçen sürelerin kıdem aylığın tespitinde dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Memurun iyileşip iyileşmediği konusunda ilgili memur veya amiri tarafından bir değerlendirme yapma imkanının olmadığı değerlendirilmekle birlikte, memurun hastalığına ilişkin değerlendirmenin hekim veya sağlık kurulu tarafından yapılabilecek olması nedeniyle, memurun iyileştiğine dair tek hekim veya sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş rapor alınması halinde, hastalık izni bitmeden görevine dönmesinin mümkün olabileceğini değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Başka yerdeki görevlere atananların, izin veya rapor da kullanmamaları durumunda, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorunda olduğu,  bu itibarla, mehil süreleri öğretmenlikte sayılacağı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinin “Diğer izinler” başlıklı 18 ncı maddesinde; “Memurlardan lisansüstü öğrenime devam edenlere, görevlerini aksatmamak şartıyla izin verilmesi hususunda gerekli kolaylık sağlanır. Öğretmenlerin ders programları, lisansüstü öğrenimlerine devam edebilmelerine imkân verecek şekilde düzenlenir” hükmüne yer verilmiştir.
 Bu itibarla, mezkur izin yönergesinde belirtildiği üzere de öğretmenlerin ders programları imkanlar doğrultusunda yüksek öğrenim görmelerine fırsat verecek şekilde okul yönetimince ayarlanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Ders ve konferans ücretleri” başlıklı 176 ncı maddesinde; “Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00’den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.”  Hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00’den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün  “İdari İzin” konulu 02.06.2020 tarihli yazında; “COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir” hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği,  doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu TABİP RAPORUYLA BELGELEYEN öğretmen, idareye dilekçe vermesi isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya çalışabileceği değerlendirilmektedir

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARIN  16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, geçici olarak görevlendirme süresince  Kararın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında haftada sadece 18 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılması  gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliğinin “Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir: a) Müdür olarak görev yapmış olmak. b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.” Hükmüne, “Eğitim Yönetimi Sertifika Programı” başlıklı 14 uncu maddesinde ;”Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce eğitim yönetimi alanında hazırlanan Eğitim Yönetimi Sertifika Programı, uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze eğitim kapsamında uygulanır.” Hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla,  üç  yıl müdür yardımcısı olduğu için EKYS sınavına  girebileceğiniz, Eğitim Yönetimi Sertifika Programı başarı ile tamamlanması şartıyla  müdür olarak görevlendirme başvurusu yapılabileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün  “İdari İzin” konulu 02.06.2020 tarihli yazında; “COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.” denilmektedir.

Bu itibarla, gebeliğin on ikinci haftasından yirmi dördüncü haftasına kadar yüz yüze sınav görevi ve diğer görevlerin  yapılması gerektiği,   gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan sürede ise   idari izinli sayılması ve  bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “İdari İzinlilerin Göreve Başlatılması Hakkında Genelge (Korona virüs Tedbirleri)” konulu yazısında;  “Covid-19 salgını nedeniyle alman tedbirleri kapsamında idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde görevlerine devam etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte durumlarının Valiliğinizce değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” İle
Milli Eğitim Bakanlığı   Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esasların  “İdari izin” başlıklı 7’ncı maddesinin b fıkrasında;  “Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızda alınacak belge) bulunanlar, idari izinli sayılacaktır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarla; 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERİN,  uzaktan eğitim yoluyla ders verilemeyeceği değerlendirilmektedir

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün  “İdari İzin” konulu 02.06.2020 tarihli yazında; “COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde  ; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği, 32 haftadan sonra ise mazeret izni kapsamında olduğu için  ek ders ücretinden yararlanamayacağı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Kademe ve kademe ilerlemesi” başlıklı  64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; “72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.” hükmüne,
Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler” başlıklı 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dâhil fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla,  kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere kapsamında bulunan hizmet bölgesindeki illere aday olarak ilk defa atananların bu illerde fiilen öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayıldığını, müdür yardımcısı olarak atandığınız için zorunlu yer değiştirmeye (rotasyona) tabi bir personel olmadığınız değerlendirilmekle birlikte,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünün uygulanmasının  mümkün olmadığı değerlendirmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “Ek Ders Ücreti” konulu  23.11.2020 tarihli yazısında;  “Eğitim öğretim yılı bütünlüğü göz önünde bulundurularak yüz yüze ve uzaktan eğitimin yapıldığı sürelerde fiilen görev yapan öğretmenler ile ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin bu süreçte de görevlerini sürdürmeleri; ancak ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden isteği üzerine görevden ayrılanların yerine idari izin ve aylıksız izinden dönen aynı alan öğretmenlerine görev verilmesi,” ile   “Kararın 20’nci maddesine göre yapılan işlemden sonra da öğretmen ihtiyacının karşılanamaması hâlinde, uzaktan eğitim kapsamında ders okutmak üzere ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılması ve bu konumda olanlara fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında anılan Kararın 9’uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenmesi,” hükümleri yer almaktadır.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün  “İdari İzin” konulu 02.06.2020 tarihli yazında; “COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde; Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir” hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği,  doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu TABİP RAPORUYLA BELGELEYEN kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya çalışabileceği, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenler ise bu süreçte de görevlerini sürdürmeleri gerektiği değerlendirilmektedir.
.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “Ek Ders Ücreti” konulu  23.11.2020 tarihli yazısında;  “Eğitim öğretim yılı bütünlüğü göz önünde bulundurularak yüz yüze ve uzaktan eğitimin yapıldığı sürelerde fiilen görev yapan öğretmenler ile ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin bu süreçte de görevlerini sürdürmeleri; ancak ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden isteği üzerine görevden ayrılanların yerine idari izin ve aylıksız izinden dönen aynı alan öğretmenlerine görev verilmesi,” ile   “Kararın 20’nci maddesine göre yapılan işlemden sonra da öğretmen ihtiyacının karşılanamaması hâlinde, uzaktan eğitim kapsamında ders okutmak üzere ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılması ve bu konumda olanlara fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında anılan Kararın 9’uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenmesi,” hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla,  ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenler ise bu süreçte de görevlerini sürdürmeleri gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı   Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esasların  “İdari izin” başlıklı 7’ncı maddesinin b fıkrasında;  “Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızda alınacak belge) bulunanlar, idari izinli sayılacaktır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarla; 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak   okula müdürlüğüne dilekçe vermeleri gerektiği, bu kapsamda CANLI DERS  VERMESİ ŞARTIYLA ek ders ücretinden yararlanması gerektiği  değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın Görevin fiilen yapılması” başlıklı 25’nci maddesinde;  “ …(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, EK DERS GÖREVİNİN FİİLEN YAPILMIŞ OLMASI, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. ..”  denilmektedir.
Bu itibarla,  ek ders ücreti karşılığında ders okutan uzman öğreticilerin, ek ders ücreti ödenebilmesi için, EK DERS GÖREVİNİN FİİLEN YAPILMIŞ OLMASI  gerektiği,   bu kapsamda hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren idari izinli sayılamayacağı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “Ek Ders Ücreti” konulu  23.11.2020 tarihli yazısında;  “Eğitim öğretim yılı bütünlüğü göz önünde bulundurularak yüz yüze ve uzaktan eğitimin yapıldığı sürelerde fiilen görev yapan öğretmenler  ile ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin bu süreçte de görevlerini sürdürmeleri; ancak ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden isteği üzerine görevden ayrılanların yerine idari izin ve aylıksız izinden dönen aynı alan öğretmenlerine görev verilmesi,” ile   “Kararın 20’nci maddesine göre yapılan işlemden sonra da öğretmen ihtiyacının karşılanamaması hâlinde, uzaktan eğitim kapsamında ders okutmak üzere ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılması ve bu konumda olanlara fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında anılan Kararın 9’uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenmesi,” hükümleri yer almaktadır.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün  “İdari İzin” konulu 02.06.2020 tarihli yazında; “COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir” hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği,  doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu TABİP RAPORUYLA BELGELEYEN kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya çalışabileceği, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenler ise bu süreçte de görevlerini sürdürmeleri gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 25’inci maddesinde; “(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.  (2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır…”  hükmü yer almaktadır.
Bu çerçevede, ek ders ücreti ödenebilmesi, ders görevinin fiilen yapılmış olması veya anılan Kararın 16’ncı maddesinde belirlenen durumlarla sınırlı olarak ders görevinin yapılmış sayılmasına bağlı bulunmaktadır. (Seminer döneminde, öğretmenler Kararın 16’ncı maddesi kapsamında ek ders aldıkları)
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’ncı maddesinde; “(1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden; Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir… ” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, kararın yukarıda belirtilen 16’ncı maddesinde Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, idari izinli  olduğu sürelerde fiilen yerine getiremedikleri aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini yapmış sayılacakları yönünde bir düzenleme bulunmadığından, fiilen yerine getiremedikleri ders ve ek ders görevlerini ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasındaBakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak iizere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler. Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için I yıl. diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla. yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada IS saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı. soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğilim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.” Hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, “bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez.” ifadesinden anlaşılacağı üzere, bilişim teknolojileri rehber öğretmenliği görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilen ve bu görevine bağlı olarak Kararın I6’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan ilgilinin, söz konusu geçici görevi süresince sorumluluk sınavlarında görev  karşılığında ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 25’inci maddesinde; “(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.  (2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır…”  hükmü yer almaktadır.
Bu çerçevede, ek ders ücreti ödenebilmesi, ders görevinin fiilen yapılmış olması veya anılan Kararın 16’ncı maddesinde belirlenen durumlarla sınırlı olarak ders görevinin yapılmış sayılmasına bağlı bulunmaktadır. (Seminer döneminde, öğretmenler Kararın 16’ncı maddesi kapsamında ek ders aldıkları)
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’ncı maddesinde; “(1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden; Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir… ” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, kararın yukarıda belirtilen 16’ncı maddesinde Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, kronik rahatsızlığından dolayı idari izinli  olduğu sürelerde fiilen yerine getiremedikleri aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini yapmış sayılacakları yönünde bir düzenleme bulunmadığından, bu kapsamda ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9’uncu maddesinde; “(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

 1. a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate,
kadar ek ders görevi verilebilir.

 1. b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,
kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.” hükmü yer almaktadır
Kararın 4’üncü maddesinin (k) bendinde ise; “Tam gün tam yıl eğitim: Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fizikî kapasitelerinden azamî derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere 07.00-24.00 saatleri arasında fiilen yapılan eğitim ve öğretimi,… ifade eder.” denilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığının 27/02/2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgenin 5’inci sırasında ise; Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlandırılacaklar, ilgili mevzuatı çerçevesinde tam gün tam yıl eğitim kapsamına alınmış eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcıları olacaktır.
Bu itibarla, kursları verecek öğretmenlerin alan mezunu olması yada sertifikasının bulunması gerektiği, aylık maaş karşılığı sayılmadığı, bu kapsamda hafta sonu, yarıyıl ve mesai saatleri haricinde planlanan kursların, resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate kadar ek ders ücreti  ders verebileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “COVID-19 Kapsamında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu  03.03.2021  tarihli ve 21659893 sayıyı yazısında;  “Bu normalleşme sürecinde personelden;
                – Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,
                – Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,
                – Hamile personelin gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,         
idari izinli sayılacaktır.” denilmektedir.
Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir”  hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla,  gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği,  doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu TABİP RAPORUYLA BELGELEYEN kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya çalışabileceği, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenler ise bu süreçte de görevlerini sürdürmeleri gerektiği değerlendirilmektedir.

secil basaran replied 7 ay ago

Teşekkürler sayın hocam. Peki bu durumu okul idaremizle konuşurken ek ders hak ettiğimize dair hangi yönetmeliğin hangi maddesini kaynak olarak gösterebiliriz? Bu konuda şahsen yaptığım araştırma neticesinde net bir cevaba rastlamadım yönetmelik anlamında.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “COVID-19 Kapsamında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu  03.03.2021  tarihli ve 21659893 sayıyı yazısında;  “Bu normalleşme sürecinde personelden;
                – Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,
                – Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,
                – Hamile personelin gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,         
idari izinli sayılacaktır.” denilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “İdari İzinlilerin Göreve Başlatılması Hakkında Genelge (Korona virüs Tedbirleri)” konulu yazısında;  “Covid-19 salgını nedeniyle alman tedbirleri kapsamında idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde görevlerine devam etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte durumlarının Valiliğinizce değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” Hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar idari izinli sayılacağı; KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak   okula müdürlüğüne dilekçe vermeleri kaydıyla  ek ders ücretinden yararlanması gerektiği  değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “COVID-19 Kapsamında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu  03.03.2021  tarihli ve 21659893 sayıyı yazısında;  “Bu normalleşme sürecinde personelden;
                – Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,
                – Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,
                – Hamile personelin gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,         
idari izinli sayılacaktır.” denilmektedir.
Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir”  hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla,  gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği,  doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu TABİP RAPORUYLA BELGELEYEN kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya çalışabileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “İdari İzinlilerin Göreve Başlatılması Hakkında Genelge (Korona virüs Tedbirleri)” konulu yazısında;  “Covid-19 salgını nedeniyle alman tedbirleri kapsamında idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde görevlerine devam etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte durumlarının Valiliğinizce değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” Hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar idari izinli sayılacağı; ancak valilikçe alınan kararlar doğrultusunda; uzaktan eğitim ve verilen diğer görevleri (sınav vb.) yapabileceği ve bu kapsamda,  ek ders ücretinden yararlanması gerektiği  değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

27 saat rutin müfredat kapsamında okutulan ders görevleri,  8 saat DYK ile  birlikte değerlendirilmesi gerektiği dikkate alındığında; destekleme ve yetiştirme kurstan kapsamında okutulan derslerin, rutin müfredat kapsamında okutulan ders görevleri de dâhil olmak üzere haftada 3 saati geçmemek şartıyla, hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “COVID-19 Kapsamında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu  03.03.2021  tarihli ve 21659893 sayıyı yazısında;  “Bu normalleşme sürecinde personelden;
                – Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,
                – Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,
                – Hamile personelin gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,         
idari izinli sayılacaktır.” denilmektedir.

Bu itibarla,  gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması,  bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği  değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 7 ay önce

 
Adaylık Kaldırma Sınavına girmenizde her hangi bir engel bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 6 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “COVID-19 Kapsamında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu  03.03.2021  tarihli ve 21659893 sayıyı yazısında;  “Bu normalleşme sürecinde personelden;
                – Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,
                – Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,
                – Hamile personelin gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,         
idari izinli sayılacaktır.” denilmektedir.
Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir”  hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla,  gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği,  doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu TABİP RAPORUYLA BELGELEYEN kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya çalışabileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 6 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “Yüz Yüze Eğitim” konulu yazısında; “Covid-19 salgınına bağlı olarak temaslı veya şüpheli olmaları nedeniyle Covid-19 salgınına bağlı olarak temaslı veya şüpheli olmaları nedeniyle karantinaya alınan öğretmenlerin, bu süreçte ders görevlerini yapmaya devam etmesi gerekmektedir.” ile
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün “Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi” konulu yazısında; “Belirtilen tarihler arasında resmî/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında gerçekleştirilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına 04 Ocak 2020 tarihine kadar ara verilecek olup ayrıca pansiyonlarda da barınma hizmeti verilmeyecektir” hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla;   Personel Genel Müdürlüğünün “Yüz Yüze Eğitim” konulu yazısında belirtildiği üzere, temaslı olan öğretmenlerin, ders görevlerini fiilen yapması şartıyla ek ders ücreti alması gerektiğini değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 6 ay önce

Cumhurbaşkanlığının 2021/5 sayılı Genelgesinde;” … çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır” denilmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’ncı maddesinde; “(1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden; Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir… ” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, kararın yukarıda belirtilen 16’ncı maddesinde Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin, idari izinli  olduğu sürelerde fiilen yerine getiremedikleri aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini yapmış sayılacakları yönünde bir düzenleme bulunmadığından, bu kapsamda ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinin yapılmış sayılacağı halle r bakımından ise bu Kararın 16’ncı maddesinde öngörülen koşulların oluşması gerekmektedir.
Bu çerçevede, yöneticilerin, karantinada bulundukları sürelerde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 6 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’ncı maddesinde; “(1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden; Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir… ” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, kararın yukarıda belirtilen 16’ncı maddesinde Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin, idari izinli  olduğu sürelerde fiilen yerine getiremedikleri aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini yapmış sayılacakları yönünde bir düzenleme bulunmadığından, bu kapsamda ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinin yapılmış sayılacağı halle r bakımından ise bu Kararın 16’ncı maddesinde öngörülen koşulların oluşması gerekmektedir.
Bu çerçevede, öğretmenlerin karantinada bulundukları sürelerde izinli olacakları ve bu kapsamda ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 6 ay önce

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun  “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı ikinci bölümünün 8’nci maddesinde “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, yüksek lisans yapmış yönetici ve öğretmenlerin, fiilen okuttukları dersler için öngörülen ek ders ücretlerinin %5 fazlasıyla ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 6 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “COVID-19 Kapsamında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu  03.03.2021  tarihli ve 21659893 sayıyı yazısında;  “Bu normalleşme sürecinde personelden;
                – Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,
                – Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,
                – Hamile personelin gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,         
idari izinli sayılacaktır.” denilmektedir.
Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir”  hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla,  gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği,  bu bağlamda idari izinli olduğunuzdan dolayı canlı ders vermemeniz gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 6 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “COVID-19 Kapsamında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu  03.03.2021  tarihli ve 21659893 sayıyı yazısında;  “Bu normalleşme sürecinde personelden;
….
– Hamile personelin gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,
idari izinli sayılacaktır.” denilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün  “İdari İzin” konulu 02.06.2020 tarihli yazında; “COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Bu itibarla,  gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği, kronik rahatsızlığı olan öğretmenin tebliğ edilmiş bir  ders programı olmadığından dolayı ek ders ücretinin ödenemeyeceği  değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 6 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları” başlıklı 26 ncı maddesinde; “ (1) (Değişik: 17/10/2016-2016/9488 K) Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi hâlinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları ekim ayında yeniden belirlenir. Bakanlık ihtiyaç duyulan hallerde bu ay dışında da eğitim kurumlarının norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir. (2) Yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir.” Hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla, yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 6 ay önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara ödenmesi gereken zam ve tazminatlara ilişkin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli III sayılı cetvelin “A. Eğitim Öğretim Tazminatı’’ bölümünün (II) nci fıkrasında; “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre aşağıdaki oranlarda ilave Eğitim Öğretim Tazminatı ayrıca ödenir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere, branşlarında fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenmez” hükmü yer almaktadır.
05.05.2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda; Bakanlığımıza bağlı Ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atananlara, atandıkları branşa ve gördükleri yükseköğrenim sürelerine göre %4 ile %15 arasında değişen oranlarda ilave eğitim öğretim tazminatının ayrıca ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
 Bu itibarla; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre aşağıdaki oranlarda ilave Eğitim Öğretim Tazminatı ayrıca ödeneceği, branşlarında fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenme imkanının olmadığı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 6 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “İdari İzinlilerin Göreve Başlatılması Hakkında Genelge (Korona virüs Tedbirleri)” konulu yazısında;  “Covid-19 salgını nedeniyle alman tedbirleri kapsamında idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde görevlerine devam etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte durumlarının Valiliğinizce değerlendirilmesi gerektiği  mütalaa edilmektedir.” hükmüne,  Milli Eğitim Bakanlığı   Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esasların  “İdari izin” başlıklı 7’ncı maddesinin b fıkrasında;  “Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızda alınacak belge) bulunanlar, idari izinli sayılacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla; 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği KRONİK HASTALIĞI BULUNAN Öğretmenlerin/yöneticilerin, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak   okula müdürlüğüne dilekçe vermeleri gerektiği, bu bağlamda döner sermayede çalışabileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 6 ay önce

30 saatin 15 saati maaş karşılığıdır. 30-15=15 saat kalır,
8. Sınıf Şube Rehber Öğretmeni olduğu için haftalık +2 saat alır.
Toplamda haftalık bir fiil 31 saat derse girdiği için, her 10 saate 1 planlamadan 30 saate 3 planlama alır. Hesaplarsak: 15+2+3=20 saat ek ders alır.
Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim – öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 3 saat daha ek ders ücreti ödenir.
Her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödeneceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 6 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin “Belirli gün ve haftalar” başlıklı 18 ncı maddesinde;  “(1) Belirli gün ve haftaların anma ya da kutlanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur: a) Eğitim kurumunun türü ve özelliğine göre anılacak ya da kutlanacak belirli gün ve haftalar, EK-8’de yer alan belirli gün ve haftalar arasından sene başı öğretmenler kurulunda belirlenir. Bu belirlemede, belirli gün ve haftaların eğitim kurumunun türü ve özelliği, eğitim kurumunda uygulanan öğretim programları, okutulan derslerle olan doğrudan veya dolaylı bağlantısı ile zümrelerin talepleri dikkate alınır. b) Sene başı öğretmenler kurulunda belirlenen belirli gün ve haftaların; sınıf içi, sınıflar arası, eğitim kurumu düzeyinde ya da eğitim kurumu dışında gerçekleştirilmesine yönelik planlanması ile öğrenci kulüplerine dağılımı sosyal etkinlikler kurulunca yapılır. Ayrıca anma ve kutlama etkinlikleri, sorumlu kulüp öğrencileri tarafından yapılabileceği gibi sorumlu kulübün rehberliğinde aynı veya farklı sınıf veya kulüplere üye öğrencilerce de gerçekleştirilebilir. (2) (Ek:RG-1/9/2018-30522) Okullarda kutlanacak ulusal ve resmî bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri; a) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. b) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. c) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. ç) 30 Ağustos Zafer Bayramı. d) Mahalli Kurtuluş Günleri. (3) (Ek:RG-1/9/2018-30522) Ulusal ve resmî bayramlar ile mahallî kurtuluş günlerinin kutlanmasında 5/5/2012 tarihli ve 28283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümlerine uyulur. (4) (Ek:RG-1/9/2018-30522) Eğitim kurumları, ulusal ve resmî bayramlar ile mahalli kurtuluş günlerinin kutlanması ile ilgili okul içi ve okul dışı etkinliklere katılırlar. Ayrıca öğretmen ve öğrenciler bu kapsamda kendilerine verilen görevleri yaparlar.Hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla, Sosyal etkinlikler kurulu, sene başı öğretmenler kurulunda belirlenen anılacak ya da kutlanacak belirli gün ve haftaların öğrenci kulüplerine dağılımını, hangilerinin sınıf içi, sınıflar arası, eğitim kurumu düzeyinde ya da eğitim kurumu dışında gerçekleştirileceğine yönelik planlanmayı yapacağı, öğretmenlerin hangi belirli gün ve haftalar arasında görev alacağı sene başı öğretmenler kurulunda belirleneceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 6 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “İdari İzinlilerin Göreve Başlatılması Hakkında Genelge (Korona virüs Tedbirleri)” konulu yazısında;  “Covid-19 salgını nedeniyle alman tedbirleri kapsamında idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde görevlerine devam etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte durumlarının Valiliğinizce değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” İle
Milli Eğitim Bakanlığı   Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esasların  “İdari izin” başlıklı 7’ncı maddesinin b fıkrasında;  “Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızda alınacak belge) bulunanlar, idari izinli sayılacaktır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarlaSağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunan öğretmenler idari izinli sayılacağı,  bu öğretmenin yerine ücretli öğretmen çalışmasında bir engel olmadığı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 6 ay önce

02.03.2021 tarihli COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler Hakkında Genelgesinde;Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.” denilmektedir.
Bu itibarla, yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç olanlar dışında, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacağı değerlendirmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 6 ay önce

02.03.2021 tarihli COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler Hakkında Genelgesinde;Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.” denilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Covıd-19 Kapsamında İdari İzin, Dönüşümlü Ve Uzaktan Çalışmaya İlişkin Usul ve Esasların “İdari izin” başlıklı   5 nci maddesinde;Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden hamileler, yasal süt izni ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104’üncü maddesinin (F) fıkrasına göre izin kullananlar, engelli çalışanlar, yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, …Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplardan (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) olanlar ile kreş, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın personel yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılacaktırhükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç olanlar dışında, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacağı değerlendirmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 6 ay önce

Son dört yıl içinde ikili eğitim yapan okullarda fiilen görev yapan yöneticilere her yıl için 1 puan verileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 6 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “İdari İzinlilerin Göreve Başlatılması Hakkında Genelge (Korona virüs Tedbirleri)” konulu yazısında;  “Covid-19 salgını nedeniyle alman tedbirleri kapsamında idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği KRONİK HASTALIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde görevlerine devam etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte durumlarının Valiliğinizce değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” İle
Milli Eğitim Bakanlığı   Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esasların  “İdari izin” başlıklı 7’ncı maddesinin b fıkrasında;  kapsamımda bulunanlar, idari izinli sayılacaktır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarla, rehberlik alan öğretmenleri bakımından ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinin kadrolarına bağlı olarak ödendiği dikkate alındığında,  61 yaş ve üzeri olanlar idari izinli sayılacağı bu bağlamda,  ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 6 ay önce

Merkezlerce kurslar en az 12 kursiyerin katılmasıyla düzenlenir. Kurslar; program, aday kursiyer sayısı, öğretmen ve usta öğreticilerin çalışma saatleri ile benzeri bilgiler içeren teklifin millî eğitim müdürü tarafından onaylanmasıyla açılabileceği değerlendirilmektedir.

Azmi Gümüş cevapladı 6 ay önce

İl mebde bu işe bakan komisyon başkanışube müdürü ne sordum alamazsınız diyor sebep olarak mebbiste okulunuz tekli eğitim geçiyor diyor. Ben de devlet ikli eğitim parası veriyorsa puanda verir dedim.
Başvuru komisyonu Red edebilir. 

celal kaplan cevapladı 5 ay önce

Hocam merhabalar sozlesmeli ogretmen olarak gorev yaptigim okulda sorun yasadim. Bu sorunu yazili sikayete doktum sikayetimde ayni zamanda il merkezinde gecici gorevlendirme istedim muhakik seni en uzak cevre ilceye verecem dedi boyle birsey yapmasi dogru mu ? Gorevlendirmeyi yaparsa iptal edip gitmeme hakkim var midir? Tesekkur ederim 

Yönetici Admin cevapladı 5 ay önce

 Cumhurbaşkanlığın COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu 2021/8 nolu genelgede;  “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarmdakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar, idari izinli sayılacaktır.” Hükmü  ile
Millî Eğitim Bakanlığı  2021/Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esasların “İdari izin” başlıklı 7 inci maddesinde; (1)Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden;

 1. Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,
 2. b) Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,
 3. c) Hamile personel, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,

ç) Süt izni kullananlar,

 1. d) On yaş altı çocuğu bulunan kadın personel,
 2. e) Engelli çalışanlar,

idari izinli sayılacaktır.”  Hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla,  okul idaresine vereceğiniz dilekçe ile gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği, değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 5 ay önce

 Cumhurbaşkanlığın COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu 2021/8 nolu genelgede;  “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarmdakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar, idari izinli sayılacaktır.” Hükmü  ile
Millî Eğitim Bakanlığı  2021/Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esasların “İdari izin” başlıklı 7 inci maddesinde; (1)Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden;

 1. Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,
 2. b) Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,
 3. c) Hamile personel, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,

ç) Süt izni kullananlar,

 1. d) On yaş altı çocuğu bulunan kadın personel,
 2. e) Engelli çalışanlar,

idari izinli sayılacaktır.”  Hükümleri yer almaktadır.
Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde  ; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir” hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği, 32 haftadan sonra ise mazeret izni kapsamında  ek ders ücretinden yararlanamayacağı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 5 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9’uncu maddesinde;
(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

 1. a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.” ile
“Görevin fiilen yapılması” başlıklı 25’nci maddesinde;  “ …(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, EK DERS GÖREVİNİN FİİLEN YAPILMIŞ OLMASI, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. ..” hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarla,   ek ders ücreti ödenebilmesi için, EK DERS GÖREVİNİN FİİLEN YAPILMIŞ OLMASI gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 5 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9’uncu maddesinde;
(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

 1. a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.” ile
“Görevin fiilen yapılması” başlıklı 25’nci maddesinde;  “ …(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, EK DERS GÖREVİNİN FİİLEN YAPILMIŞ OLMASI, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. ..” hükümlerine yer verilmiştir.
Öte yandan ek ders ücreti karşılığında ders okutan ücretli öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’inci maddesi kapsamında görevlendirme yapılamayacağı;
Bu itibarla,  ek ders ücreti karşılığında ders okutan ücretli öğretmenlerin, iş göremez raporu kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 5 ay önce

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin” Genel Hükümler başlıklı birinci kısmın 39 uncu maddesinde;
Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma”
Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 15.1.2018 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir.
” Hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması  ve 15.1.2018 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilebileceği değerlendirilmektedir.

Ahmet cevapladı 5 ay önce

Merhabalar;BT Rehber Öğretmeni mesai saatleri içinde OKULDA NÖBET GÖREVİ alabilir mi?

Yönetici Admin cevapladı 5 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “COVID-19 Kapsamında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu  03.03.2021  tarihli ve 21659893 sayıyı yazısında;  “Bu normalleşme sürecinde personelden;
…  Hamile personelin gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,idari izinli sayılacaktır.
denilmektedir.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün  “İdari İzin” konulu 02.06.2020 tarihli yazında; “COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca Uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir” Hükmü bulunmaktadır.
 Bu itibarla, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği,  doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu TABİP RAPORUYLA BELGELEYEN kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya çalışabileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 4 ay önce

14 Mart 2014 Cuma ve 28941 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 27. maddesinin 1. ve 2. fıkrasındaki hükümler ile 1702 sayılı Kanun tamamen yürürlükten kaldırılmış, 4357 sayılı Kanunun da disiplin hükümleri içeren tüm ceza maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
“MADDE 27-(1) 10/6/1930 tarihli ve 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunun 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 ve 15 inci maddeleri ile geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.”
1702 sayılı Kanun hem de disiplin hükümleri içeren tüm ceza maddeleri yürürlükten kaldırılan 4357 sayılı kanunda; öğretmenlerden suç işleyenlere yapılan soruşturma neticesinde verilecek disiplin hükümleri içeren ceza maddeleri bulunmaktadır.
Bu itibarla yöneticilere/öğretmenlere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda yer alan disiplin hükümlerine göre disiplin cezası verildiğinden dolayı,  “devlet memurluğundan çıkarma cezası”  amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

yavuzf replied 4 ay ago

teşekkür ederim. saygılarımla

Yönetici Admin cevapladı 4 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “Yüz Yüze Eğitim” konulu yazısında; “Covid-19 salgınına bağlı olarak temaslı veya şüpheli olmaları nedeniyle Covid-19 salgınına bağlı olarak temaslı veya şüpheli olmaları nedeniyle karantinaya alınan öğretmenlerin, bu süreçte ders görevlerini yapmaya devam etmesi gerekmektedir.”  Hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla;  ek ders görevinin fiilen yapılmış olması şartıyla, Personel Genel Müdürlüğünün “Yüz Yüze Eğitim” konulu yazısında  belirtildiği üzere, karantinaya alınan öğretmenlerin, ders görevlerini yapması şartıyla ek ders ücreti alması gerektiğini değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 4 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün “COVID-19 Kapsamında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu  03.03.2021  tarihli ve 21659893 sayıyı yazısında;  “Bu normalleşme sürecinde personelden;
….
– Hamile personelin gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,
idari izinli sayılacaktır.” denilmektedir.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün  “İdari İzin” konulu 02.06.2020 tarihli yazında; “COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Bu itibarla,  gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması  ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği,  değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 4 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9’uncu maddesinde;
“(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;
……
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate,
kadar ek ders görevi verilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görev yapanlar, sadece fiilen yaptıkları ders görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmakta olup bunun dışında (izin, rapor, 9 günlük Ramazan Bayramı tatil izni vb.) bir uygulama yapılabilmesi mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 4 ay önce

“2020 Ağustos ayına münhasır olmak üzere ayın 15, 16 ve 17’sinde öğretmen kadrolarına atanacak öğretmenlerin kararnameleri de 07.08.2020 tarihinde sistem üzerinden gönderilmiş olup mazerete ilişkin yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenlerin süresi dolduğunda kadroya geçiş ve ilgililerin kadrolu öğretmen kişisel MEBBİS şifresi tanımlama işlemlerinin tamamlanarak başvuru yapabilmelerinin sağlanması gerekmektedir.” 2020 yılında ayına münhasır olduğu;
Milli Eğitim Bakanlığı tüm yer değiştirme işlemlerinde kanunen; “Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül  tarihi esas alınacaktır.” kriteri kullanıldığından 30 Eylül tarihine kadar sözleşmeli öğretmenlerden muhtemel kadroya geçeceklere de bu hakkın verilmesi gerekteki değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 4 ay önce

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9’uncu maddesinde;
(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

 1. a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.” ile
Görevin fiilen yapılması” başlıklı 25’nci maddesinde;  “ …(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, EK DERS GÖREVİNİN FİİLEN YAPILMIŞ OLMASI, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. ..” hükümlerine yer verilmiştir.
Öte yandan ek ders ücreti karşılığında ders okutan ücretli öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’inci maddesi kapsamında görevlendirme yapılamayacağı;
Bu itibarla, ek ders ücreti ödenebilmesi için, EK DERS GÖREVİNİN FİİLEN YAPILMIŞ OLMASI gerektiği, bu kapsamda ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 4 ay önce

 Mi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 01.06.2021  tarihli  ve 25849343 sayılı yazısının 10’ncu fıkrasında;  “10- İlgi (a) Yönetmeliğin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması” başlıklı 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm gereği, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içerisinde yapılması gereken ve ilgi (b) yazımızla 21 Haziran – 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan sorumluluk sınavları, aynı tarihler içerisinde tamamlanacaktır.” denilmektedir.

Bu itibarla, 21 Haziran – 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan sorumluluk sınavların yapılacağı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 4 ay önce

1 Ay içinde dilekçenize cevap vermeleri gerektiği, aylıksız iznini kesip göreve başlatılması gerektiği,   değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 4 ay önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kuruntunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum önccsi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.” hükmü yer almaktadır.
“Kamu Personeli Genel Tebliği”nin “Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler” başlıklı kısmının “Doğum Sebebiyle Verilecek Analık İzni” başlıklı bölümünde; “Doğumdan önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabileceği tabip raporuyla onaylanan ve doğum sonrası analık iznine eklenmesi gereken azami beş haftalık süre içerisinde kanuni izinlerini kullanan kadın memurun, doğum sonrası analık iznine sadece doğum öncesi analık izni içerisinde Kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi gerekmekte olup, bu süre içerisinde alınan kanuni izinler doğum sonrası analık iznine ilave edilemeyecektir.” hükmüne yer verilmektedir.
Bu itibarla, doğum sonrası analık iznine sadece doğum öncesi analık izni içerisinde kadın memurun kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi gerektiği, bu süre içerisinde alınan kanuni izinlerin doğum sonrası analık iznine ilave edilemeyeceği hüküm altına alındığından, öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum öncesi 5 haftalık analık izin süresinin doğum sonrasına aktarılamayacağı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 4 ay önce

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 3. fıkrasındaki; “(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda ayın 1’i ila 14’ü arasında sözleşmeli öğretmen olarak üç yıllık çalışma süresini tamamlayan/tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri o ayın ilk iş günü itibarıyla; 15’i ile 15’inden bir sonraki ayın başlangıcına kadar tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri ise günlük olarak MEBBİS üzerinden gönderilmektedir.
Bu itibarla; tüm yer değiştirme işlemlerinde; “Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül  tarihi esas”  alındığı dikkate alındığında,  18.10.2018 tarihinde  3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atanacağınızdan dolayı,  2022 yarıyıl tatili kadrolu öğretmenlerin aile birliği bağlı yer değiştirmesine başvurabileceğiniz değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 4 ay önce

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 3. fıkrasındaki; “(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda ayın 1’i ila 14’ü arasında sözleşmeli öğretmen olarak üç yıllık çalışma süresini tamamlayan/tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri o ayın ilk iş günü itibarıyla; 15’i ile 15’inden bir sonraki ayın başlangıcına kadar tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri ise günlük olarak MEBBİS üzerinden gönderilmektedir.
Bu itibarla; tüm yer değiştirme işlemlerinde; “Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül  tarihi esas”  alındığı dikkate alındığında  3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atanacağınızdan dolayı,  2022 yarıyıl tatili kadrolu öğretmenlerin aile birliği bağlı yer değiştirmesine başvurabileceğiniz değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 4 ay önce

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 3. fıkrasındaki; “(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda ayın 1’i ila 14’ü arasında sözleşmeli öğretmen olarak üç yıllık çalışma süresini tamamlayan/tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri o ayın ilk iş günü itibarıyla; 15’i ile 15’inden bir sonraki ayın başlangıcına kadar tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri ise günlük olarak MEBBİS üzerinden gönderilmektedir.
Bu itibarla; tüm yer değiştirme işlemlerinde; “Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül  tarihi esas”  alındığı dikkate alındığında  3.09.2018 tarihinde  3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp 30 Eylül tarihinden önce öğretmen kadrolarına atanacağınızdan dolayı,   kadrolu öğretmenlerin aile birliği  bağlı yer değiştirmesine başvurabileceğiniz değerlendirilmektedir.
 

Yönetici Admin cevapladı 4 ay önce

 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun; “Disiplin Amiri ve Disiplin Cezaları” başlıklı 124. maddesi 2. fıkrasındaki; “Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir.” Hükmü gereğince,  devlet memurlarına soruşturma açılarak disiplin cezası verilebilmektedir.
Bu itibarla, ücretli öğretmenler devlet memuru olmadığı, öğretmen sayısının yetersiz olması halinde il milli eğitim müdürlüklerinin yayımladıkları duyurularda bazı şartlara bağlı olarak görevlendirildikleri, olası bir disiplin konusundan dolayı soruşturma açılmayıp görevinin sonlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 4 ay önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kuruntunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum önccsi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.” hükmü yer almaktadır.
“Kamu Personeli Genel Tebliği”nin “Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler” başlıklı kısmının “Doğum Sebebiyle Verilecek Analık İzni” başlıklı bölümünde; “Doğumdan önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabileceği tabip raporuyla onaylanan ve doğum sonrası analık iznine eklenmesi gereken azami beş haftalık süre içerisinde kanuni izinlerini kullanan kadın memurun, doğum sonrası analık iznine sadece doğum öncesi analık izni içerisinde Kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi gerekmekte olup, bu süre içerisinde alınan kanuni izinler doğum sonrası analık iznine ilave edilemeyecektir.” hükmüne yer verilmektedir.
Bu itibarla, doğum sonrası analık iznine sadece doğum öncesi analık izni içerisinde kadın memurun kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi gerektiği, bu süre içerisinde alınan kanuni izinlerin doğum sonrası analık iznine ilave edilemeyeceği hüküm altına alındığından, öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum öncesi 5 haftalık analık izin süresinin doğum sonrasına aktarılamayacağı değerlendirilmektedir.

zlmzlm cevapladı 4 ay önce

Yaz dönemi başlayıp 1,5 sene sürecek telafi eğitimi olacak. Bu durumda fiilen çalışma durumumuz var. İçinde bulunduğumuz şartlarla bu mevzuat arasında farklılık yok mudur? Öğretmenler için gönüllülük esası var evet ama hamile olmasak çalışabiliriz. 

Yönetici Admin cevapladı 3 ay önce

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 3. fıkrasındaki; “(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda ayın 1’i ila 14’ü arasında sözleşmeli öğretmen olarak üç yıllık çalışma süresini tamamlayan/tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri o ayın ilk iş günü itibarıyla; 15’i ile 15’inden bir sonraki ayın başlangıcına kadar tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri ise günlük olarak MEBBİS üzerinden gönderilmektedir.
Bu itibarla; tüm yer değiştirme işlemlerinde; “Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül  tarihi esas”  alındığı dikkate alındığında  23.06.2023 tarihinde  3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp 30 Eylül tarihinden önce öğretmen kadrolarına atanacağınızdan dolayı,  kadrolu öğretmenlerin aile birliği  bağlı yer değiştirmesine başvurabileceğiniz değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 ay önce

Covid-19 salgınının olumsuz etkisi nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitime yüz yüze veya uzaktan devam etmiş çocuklar da yaz eğitimlerine devam edileceği, yönetmelik hükümleri doğrultusunda haftada 5 gün, günde 6 etkinlik saati ve her etkinlik saati 50 dakika olacak şekilde eğitim yapılacağı,  yaz aylarındaki eğitimlerde şube açılabilmesi için en az 10 çocuğun kayıtlı olması gerektiği, tam gün çocuk kulüplerine devam edecek çocuklarla, günlük 6 etkinlik saati yaz eğitimi sonrası kulübe devam etmek isteyen çocuklar için Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi hükümleri doğrultusunda çocuk kulüpleri açabileceği, yaz eğitimlerinde, istemeleri halinde kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler ile ücretli öğretmen görevlendirilebileceği, yaz eğitimlerine ders kesim tarihinden sonra başlanacağı,  ek ders ücretleri ise Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar gereğince ödenmesi gerektiği değerlendirmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 ay önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 25’inci maddesinde; “(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. .. (2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır…”  hükmü yer almaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’ncı maddesinde; “(1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden; Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir… ” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, kararın yukarıda belirtilen 16’ncı maddesinde Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, öğrenci olmadığı ve  idari izinli  olduğu sürelerde fiilen yerine getiremedikleri aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini yapmış sayılacakları yönünde bir düzenleme bulunmadığından, fiilen yerine getiremedikleri ders ve ek ders görevlerini ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir

Yönetici Admin cevapladı 3 ay önce

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 3. fıkrasındaki; “(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda ayın 1’i ila 14’ü arasında sözleşmeli öğretmen olarak üç yıllık çalışma süresini tamamlayan/tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri o ayın ilk iş günü itibarıyla; 15’i ile 15’inden bir sonraki ayın başlangıcına kadar tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri ise günlük olarak MEBBİS üzerinden gönderilmektedir.
Bu itibarla; tüm yer değiştirme işlemlerinde; “Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül  tarihi esas”  alındığı dikkate alındığında  26 Eylül 2021  tarihinde  3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp 30 Eylül tarihinden önce öğretmen kadrolarına atanacağınızdan dolayı,  kadrolu öğretmenlerin aile birliği  bağlı yer değiştirmesine başvurabileceğiniz değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 ay önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kuruntunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum önccsi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.” hükmü yer almaktadır.
“Kamu Personeli Genel Tebliği”nin “Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler” başlıklı kısmının “Doğum Sebebiyle Verilecek Analık İzni” başlıklı bölümünde; “Doğumdan önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabileceği tabip raporuyla onaylanan ve doğum sonrası analık iznine eklenmesi gereken azami beş haftalık süre içerisinde kanuni izinlerini kullanan kadın memurun, doğum sonrası analık iznine sadece doğum öncesi analık izni içerisinde Kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi gerekmekte olup, bu süre içerisinde alınan kanuni izinler doğum sonrası analık iznine ilave edilemeyecektir.” hükmüne yer verilmektedir.
Bu itibarla, doğum sonrası analık iznine sadece doğum öncesi analık izni içerisinde kadın memurun kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi gerektiği, bu süre içerisinde alınan kanuni izinlerin doğum sonrası analık iznine ilave edilemeyeceği hüküm altına alındığından, öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum öncesi 5 haftalık analık izin süresinin doğum sonrasına aktarılamayacağı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 ay önce

Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 43. maddesinin 7. fıkrasında,Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması veya diğer nedenlerle görev yerleri re’sen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları dışına değiştirilen öğretmenler, ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere 4., 5. veya 6. hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanır” denildiğinden;
Zorunlu çalışma yükümlüsü olup 4., 5., 6. hizmet alanında görev yapan norm kadro fazlası durumunda olan öğretmenlerin re’sen atamaya kalmaları halinde, yukarıdaki madde hükmü gereğince mağduriyet yaşamamaları açısından kapsam dışı okullara (1., 2., 3. hizmet alanı olan okullara) re’sen atamaları yapılmayacaktır.
Zorunlu çalışma yükümlüsü olup 4., 5., 6. hizmet alanlarında görev yapan norm kadro fazlası durumundaki öğretmenler, istemeleri halinde 1., 2., 3. hizmet alanındaki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Ancak yukarıdaki madde hükmü gereğince ilk yer değiştirme döneminde erteleme evrakı sunamamaları durumunda zorunlu hizmetlerini tamamlamak için atama isteğinde bulunmak durumunda kalacaklardır.
Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. maddesinin “İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 5’ncı fıkrasında; “Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir.” denilmektedir.
Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. maddesinin “İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” üçüncü fıkrasının son cümlesinde, “Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler, öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.” hükmüne göre, öğretmenin kadrosunun bulunduğu ilçede yer alan okullara yapılacak atamalarda, kadrosu o ilçede bulunup istekte bulunan veya re’sen atamaya kalacak olan öğretmene öncelik verilecektir.
 Bu itibarla, norm fazlası olan  öğretmenlerin görevlendirildikleri kuruma atanması halinde tebliğ edildiği tarihten itibaren ilişik kesme işlemlerinin yapılması gerektiği, tebliğ tarihinden itibaren dava açabileceğiniz değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 ay önce

Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 43. maddesinin 7. fıkrasında,Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması veya diğer nedenlerle görev yerleri re’sen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları dışına değiştirilen öğretmenler, ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere 4., 5. veya 6. hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanır” denildiğinden;
Zorunlu çalışma yükümlüsü olup 4., 5., 6. hizmet alanında görev yapan norm kadro fazlası durumunda olan öğretmenlerin re’sen atamaya kalmaları halinde, yukarıdaki madde hükmü gereğince mağduriyet yaşamamaları açısından kapsam dışı okullara (1., 2., 3. hizmet alanı olan okullara) re’sen atamaları yapılmayacaktır.
Zorunlu çalışma yükümlüsü olup 4., 5., 6. hizmet alanlarında görev yapan norm kadro fazlası durumundaki öğretmenler, istemeleri halinde 1., 2., 3. hizmet alanındaki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Ancak yukarıdaki madde hükmü gereğince ilk yer değiştirme döneminde erteleme evrakı sunamamaları durumunda zorunlu hizmetlerini tamamlamak için atama isteğinde bulunmak durumunda kalacaklardır.
Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. maddesinin “İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 5’ncı fıkrasında; “Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir.” denilmektedir.
Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. maddesinin “İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” üçüncü fıkrasının son cümlesinde, “Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler, öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.” hükmüne göre, öğretmenin kadrosunun bulunduğu ilçede yer alan okullara yapılacak atamalarda, kadrosu o ilçede bulunup istekte bulunan veya re’sen atamaya kalacak olan öğretmene öncelik verilecektir.
 Bu itibarla, norm fazlası olan  öğretmenlerin görevlendirildikleri kuruma atanması halinde tebliğ edildiği tarihten itibaren ilişik kesme işlemlerinin yapılması gerektiği, tebliğ tarihinden itibaren dava açabileceğiniz değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 ay önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kuruntunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum önccsi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.” hükmü yer almaktadır.
“Kamu Personeli Genel Tebliği”nin “Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler” başlıklı kısmının “Doğum Sebebiyle Verilecek Analık İzni” başlıklı bölümünde; “Doğumdan önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabileceği tabip raporuyla onaylanan ve doğum sonrası analık iznine eklenmesi gereken azami beş haftalık süre içerisinde kanuni izinlerini kullanan kadın memurun, doğum sonrası analık iznine sadece doğum öncesi analık izni içerisinde Kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi gerekmekte olup, bu süre içerisinde alınan kanuni izinler doğum sonrası analık iznine ilave edilemeyecektir.” hükmüne yer verilmektedir.
Bu itibarla, doğum sonrası analık iznine sadece doğum öncesi analık izni içerisinde kadın memurun kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi gerektiği, öğretmenlerin yaz tatiline denk gelmesine rağmen, telafi eğitiminde görev alan öğretmenlerin doğum öncesi 5 haftalık analık izin süresinin doğum sonrasına aktarabileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 ay önce

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 3. fıkrasındaki; “(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda ayın 1’i ila 14’ü arasında sözleşmeli öğretmen olarak üç yıllık çalışma süresini tamamlayan/tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri o ayın ilk iş günü itibarıyla; 15’i ile 15’inden bir sonraki ayın başlangıcına kadar tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri ise günlük olarak MEBBİS üzerinden gönderilmektedir.
Bu itibarla; tüm yer değiştirme işlemlerinde; “Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül  tarihi esas”  alındığı dikkate alındığında  3 Eylül 2021  tarihinde  3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp 30 Eylül tarihinden önce öğretmen kadrolarına atanacağınızdan dolayı,  kadrolu öğretmenlerin aile birliği  bağlı yer değiştirmesine başvurabileceğiniz değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 ay önce

Yaz aylarındaki eğitimlerde şube açılabilmesi için en az 10 çocuğun kayıtlı olması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 ay önce

Personel Genel Müdürlüğünün  “Telafide Ben De Varım” Programı Konulu 15.06.2021 Tarihli ve 26449955 Sayılı Yazısında;”5 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere düzenlenen “Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında görev almak isteyen yönetici ve öğretmenlere, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın yukarıda belirtilen 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre ders görevi verilebilecek; yönetici ve öğretmenler, bu kapsamda fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.” denilmektedir.
Bu itibarla, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8’inci maddesinde; “(1) Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere; a) Ders yılı içinde; 1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,..” hükmü gereğince,  öğretmenlerin fiilen yerine getirdikleri ders görevi karşılığında ek ders ücreti yararlanabileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 ay önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinde, “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.hükmü yer almaktadır.
 Diğer taraftan, mezkur Kanununun 108 inci maddesinde; “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.” ifadesi yer almaktadır.
Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesi gereği mezkur Kanunun  108 inci maddesi gereği yirmidört aya kadar aylıksız izin verilebileceği, iznin 15.08.2020 doğum tarihinden itibaren yirmi dört ay olarak kullanılabileceği, ayrıca aylıksız  izniniz parça parça kullanması da bir sakınca olmadığı  değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 ay önce

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün  “İdari İzin” konulu 02.06.2020 tarihli yazında; “COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.”  denilmektedir.
Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde ; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir” hükmü bulunmaktadır.
 657 sayılı Devlet memurları Kanunun ek 20 maddesi; “Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır. Devlet memurlarının görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izin verilebilir. Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terk edebilirler.” Hükmü, 6111 sayılı Kanunun 117 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu itibarla, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması,  görev mahallinde ikamet etme mecburiyeti bulunmadığı,  6 EYLÜL tarihinde okullar açıldığı, bu kapsamda 6 EYLÜL tarihinden önce il dışından  mazeret izni  alabileceğiniz değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 ay önce

657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde,Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır…” hükmü yer almaktadır.
Devlet memurlarına verilecek hastalık raporları  ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin Hastalık raporu ve izin süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde, “(1) Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır. (2) İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, birinci fıkrada belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. (3) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır…” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesine göre Devlet memuruna aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilmekte; azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinlerinin de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınması gerekmekte; izin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izninin, bir katına kadar uzatılması gerekmektedir. Bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümlerinin uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 ay önce

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 3. fıkrasındaki; “(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla;
tüm yer değiştirme işlemlerinde; “Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül  tarihi esas”  alındığı dikkate alındığında  24 Eylül 2021  tarihinde  3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp 30 Eylül tarihinden önce öğretmen kadrolarına atanacağınızdan dolayı,  kadrolu öğretmenlerin aile birliği  bağlı yer değiştirmesine başvurabileceğiniz değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 ay önce

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 3. fıkrasındaki; “(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla;
tüm yer değiştirme işlemlerinde; “Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül  tarihi esas”  alındığı dikkate alındığında  3 Eylül 2021  tarihinde  3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp 30 Eylül tarihinden önce öğretmen kadrolarına atanacağınızdan dolayı,  mebbis üzerinden 2021 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer
Değiştirme İşlemi  kadrolu öğretmenlerin aile birliği  bağlı yer değiştirmesine başvurabileceğiniz değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 ay önce

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 3. fıkrasındaki; “(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla;
atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacağı, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabi olduğu dikkate alındığında il dışı görevlendirme yapılamayacağı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 ay önce

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 3. fıkrasındaki; “(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda ayın 1’i ila 14’ü arasında sözleşmeli öğretmen olarak üç yıllık çalışma süresini tamamlayan/tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri o ayın ilk iş günü itibarıyla; 15’i ile 15’inden bir sonraki ayın başlangıcına kadar tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri ise günlük olarak MEBBİS üzerinden gönderilmektedir.
Bu itibarla; tüm yer değiştirme işlemlerinde; “Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül  tarihi esas”  alındığı dikkate alındığında  3 Ekim 2021  tarihinde  3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp 30 Eylül tarihinden sonra öğretmen kadrolarına atanacağınızdan dolayı,  kadrolu öğretmenlerin aile birliği  bağlı yer değiştirmesine başvuramayacağınız değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 ay önce

Bakanlığımızca Eylül 2016 itibariyle sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına geçilmiştir. Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında öğretmen atamaları, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında Bakanlığımızca yapılan duyurular doğrultusunda gerçekleştirilmekte, başvurular elektronik başvuru sayfası aracılığıyla alınmaktadır. Ancak şu an için yeniden atama ve kurumlar arası yeniden öğretmen ataması kapsamında herhangi bir planlama ya da takvim bulunmamakla birlikte bu yönde bir atama olması halinde Bakanlığımız resmî internet adresinden (http://personel.meb.gov.tr) yayımlanacak duyuruda gerekli açıklamalara yer verilecektir. Bu çerçevede yapılacak duyuruları takip ediniz.

Yönetici Admin cevapladı 1 ay önce

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 3. fıkrasındaki; “(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda ayın 1’i ila 14’ü arasında sözleşmeli öğretmen olarak üç yıllık çalışma süresini tamamlayan/tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri o ayın ilk iş günü itibarıyla; 15’i ile 15’inden bir sonraki ayın başlangıcına kadar tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri ise günlük olarak MEBBİS üzerinden gönderilmektedir.
Bu itibarla; tüm yer değiştirme işlemlerinde; “Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül  tarihi esas”  alındığı dikkate alındığında  10.04.2022  tarihinde  3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp,  kadrolu öğretmenlerin aile birliği  bağlı yer değiştirmesine başvuracağız değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 ay önce

Memura uzun bir süre tedavi ihtiyacı gösteren hastalıklarda Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar gereğince, öğretmenin uhdesinde olan derslerin diğer öğretmenlere eşit olarak dağıtılması gerektiği, okulda dersleri verebilecek öğretmen bulunmaması halinde ise anılan Kararın 9 uncu maddesi kapsamında Ders ücreti karşılığında ücretli öğretmen görevlendirmesi Valiliklerce yapılabileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 ay önce

 Cumhurbaşkanlığın COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu 2021/8 nolu genelgede;  “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarmdakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar, idari izinli sayılacaktır.” Hükmü  ile
Millî Eğitim Bakanlığı  2021/Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esasların “İdari izin” başlıklı 7 inci maddesinde;  (1)Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden;

 1. Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,
 2. b) Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,
 3. c) Hamile personel, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,

ç) Süt izni kullananlar,

 1. d) On yaş altı çocuğu bulunan kadın personel,
 2. e) Engelli çalışanlar,

idari izinli sayılacaktır.”  Hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla,  okul idaresine vereceğiniz dilekçe ile gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalarının başlanacağı, 31 Ağustos 2021  tarihinde  itibaren bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği, değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 ay önce

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 3. fıkrasındaki; “(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda ayın 1’i ila 14’ü arasında sözleşmeli öğretmen olarak üç yıllık çalışma süresini tamamlayan/tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri o ayın ilk iş günü itibarıyla; 15’i ile 15’inden bir sonraki ayın başlangıcına kadar tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri ise günlük olarak MEBBİS üzerinden gönderilmektedir.
Bu itibarla; tüm yer değiştirme işlemlerinde; “Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül  tarihi esas”  alındığı dikkate alındığında  08.04.2022  tarihinde  3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp,  kadrolu öğretmenlerin aile birliği  bağlı yer değiştirmesine başvurabileceğiniz değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 ay önce

Cumhurbaşkanlığın COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu 2021/8 nolu genelgede;  “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarmdakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar, idari izinli sayılacaktır.” Hükmü  ile
Millî Eğitim Bakanlığı  2021/Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esasların “İdari izin” başlıklı 7 inci maddesinde;  (1)Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden;

 1. Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,
 2. b) Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,
 3. c) Hamile personel, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,

ç) Süt izni kullananlar,

 1. d) On yaş altı çocuğu bulunan kadın personel,
 2. e) Engelli çalışanlar,

idari izinli sayılacaktır.”  Hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla,  60 yaş ve üzerinde olan öğretmenler (yönetici pozisyonlarmdakiler hariç), idari izinli sayılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 ay önce

Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir” hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması,  doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu TABİP RAPORUYLA BELGELEYEN kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya çalışabileceği  değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 ay önce

Kurum ve Kuruluşlarında Normallaşme ve Alınacak Tedbirler konulu 2021/13 nolu genelgede; Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecektir.
Bu Genelge kapsamında idari izinli sayılanlar göreve gelmedikleri süre zarfında istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşittir. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.” Hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunanlar (yöneticiler hariç) idari izinli sayılmaya devam edeceği, ancak hizmetine ihtiyaç duyulması halinde ise göreve dönmeniz gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 ay önce

Devlet memurlarının memuriyete girmeden önce ya da memurluktan ayrılarak yapmış oldukları hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kadehlerinde ne şekilde değerlendirileceği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) Fıkrasında düzenlenmiştir. Mezkur Fıkranın altıncı bendinde, “Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” Hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükümde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına istinaden sözleşme ile çalıştırılan personelin memur statüsüne geçirilmesi halinde sözleşmeli olarak geçen sürenin tamamının memuriyette geçmiş sayılarak kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi kabul edilmiş, burada kullanılan “memuriyete geçirilme” halleri için söz konusu Kanunda herhangi bir kısıtlayıcı hükme yer verilmemiştir. Söz konusu “memuriyete geçirilme” ibaresinin sınavla ilk defa Devlet memuru olarak atanmış olanları da kapsaması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bu itibarla,  Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına, göre sözleşmeli olarak çalıştığı hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademe hesabında değerlendirilmesi gerektiği, bu kapsamda 3+1 in, 3 yılını doldurmuş olacağınız değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 hafta önce

Cumhurbaşkanlığın COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu 2021/8 nolu genelgede;  “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarmdakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar, idari izinli sayılacaktır.” Hükmü  ile
Millî Eğitim Bakanlığı  2021/Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esasların “İdari izin” başlıklı 7 inci maddesinde;  (1)Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden;

 1. Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,
 2. b) Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,
 3. c) Hamile personel, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,

ç) Süt izni kullananlar,

 1. d) On yaş altı çocuğu bulunan kadın personel,
 2. e) Engelli çalışanlar,

idari izinli sayılacaktır.”  Hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla, okul idaresine vereceğiniz dilekçe ile gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalarının başlanacağı, 6 Eylül  tarihinde  itibaren bu kapsamda maaş ve  ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği, değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 hafta önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin KARARIN  16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.” hükmü yer almaktadır.
 Bu itibarla, Kararın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında geçici olarak okul müdürlüğüne  görevlendirmenin Valilik Makamı tarafından  değerlendirileceği  değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 hafta önce

Cumhurbaşkanlığın COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu 2021/8 nolu genelgede;  “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarmdakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar, idari izinli sayılacaktır.” Hükmü  ile
Millî Eğitim Bakanlığı  2021/Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esasların “İdari izin” başlıklı 7 inci maddesinde;  (1)Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden;

 1. Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,
 2. b) Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,
 3. c) Hamile personel, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,

ç) Süt izni kullananlar,

 1. d) On yaş altı çocuğu bulunan kadın personel,
 2. e) Engelli çalışanlar,

idari izinli sayılacaktır.”  Hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla, okul idaresine vereceğiniz dilekçe ile gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalarının başlanacağı, 31/08/2021 tarihinde  itibaren bu kapsamda  ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği, değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 hafta önce

2/7/2018 – (KHK-703/172) tarihinden önce  yönetici olarak görev yapmaktayken görevleri sona erenlerin, 657 sayılı  Devlet Memurları Kanununun 36A/-11 maddesinde sayılan kadrolara (müfettiş, uzman vb.) atanması, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (mülga) ek 18 inci maddesinde belirtilen prosedür çerçevesinde yapıldığı;
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi  703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamenin 177 inci ile yürürlükten kaldırıldığı;
3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin II. SAYILI CETVELİNDE, bağımsız daire Başkanlıkları yer aldığı;
Bu itibarla, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 172 inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen 68/B maddesinde “(Ek paragraf: 2/7/2018 – KHK-703/172 md.) “Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı” olarak düzenleme yapıldığı dikkate alındığında, 2/7/2018 sonra atanan daire başkanları (bağımsız daire Başkanlıkları hariç) görevden alındıkları takdirde, eski görevine müktesebine ve/veya araştırmacı kadro veya pozisyonlarına atanmasının uygun olacağı; değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 hafta önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinde, “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.” hükmü yer almaktadır.
 Diğer taraftan, mezkur Kanununun 108 inci maddesinde; “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.” ifadesi yer almaktadır.
Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesi gereği mezkur Kanunun  108 inci maddesi gereği yirmidört aya kadar aylıksız izin verilebileceği, ayrıca aylıksız  izniniz parça parça kullanması da bir sakınca olmadığı  değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 hafta önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasında;”108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.”  Hükmü ile  GEÇİCİ MADDE 42. maddesinde; “36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasının (8) numaralı bendi hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 108 inci maddenin (B) fıkrası kapsamında aylıksız izne ayrılanlar hakkında uygulanır. Anılan tarihte bu şekilde aylıksız izin kullananlar ise kalan izin süreleri bakımından söz konusu bent hükmünden yararlandırılır.” hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla, aylıksız izinli süreleri derece ve kademe ilerlemelerinde sayılmayanları gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 hafta önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Kademe ve kademe ilerlemesi” başlıklı  64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; “72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.” hükmüne,
Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler” başlıklı 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dâhil fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, 2015 yılında zorunlu hizmet bölgesi olan bir yere isteğe bağlı olarak yer değişikliği yapıldığı, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere kapsamında bulunan hizmet bölgesindeki illere aday olarak ilk defa atananların bu illerde fiilen öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayıldığını dikkate alındığında,    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünün uygulanmasının  mümkün olmadığı değerlendirmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 3 hafta önce

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin “TANIMLAR” başlıklı 4’uncu maddesinin g fıkrasında; “(Değişik:RG-15/10/2020-31275) Sosyal etkinlik: Öğretim programlarının yanında internet üzerinden uzaktan erişim yoluyla veya belirli bir yerde yapılan bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile bu kapsamdaki diğer etkinlikleri, ifade eder…” hükmüne
“İlkeler” başlıklı 5’nci maddesinin 3’ncu fıkrasında; “Sosyal etkinlik çalışmaları, öncelikle ders saatleri dışında uygulanır. Bu çalışmalar zorunlu hâllerde ders saatleri içinde de uygulanabilir” hükmüne,
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ek ders görevi” başlıklı 6’ncı maddesinin 5’inci fıkrasında; “(5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.” Hükümleri yer almaktadır.
 Bu itibarla; Öğretmenler kurulunca belirlenen öğrenci kulüpler ile ilgili sosyal etkinlik çalışmaları, öncelikle ders saatleri dışında yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 hafta önce

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 10. maddesinde; “Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.” hükmü yer almaktadır.
Anılan düzenleme de  daha önceden yer alan “30 günü geçmemek üzere” ibaresi, Danıştay Onikinci Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 sayılı kararı ile onanmıştır. Danıştay kararı sonrası madde ile getirilen yılda 30 günü geçmeme kuralı ve sınırlaması kaldırılmış olduğundan, göreve başladıktan sonra  heyet raporu almasında bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 hafta önce

MEB Personel Genel Müdürlüğünün “Geçici Görevlendirmeler” konulu  2017/22 nolu Genelgesinde, “Atama yetkisi valiliklerde bulunan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler arasından yapılacak görevlendirmelerle giderilecek;  ek ders ücreti karşılığı görevlendirme yoluna, ancak ihtiyacın bu şekilde giderilememesi halinde gidilebilecektir.” hükmüne yer verilmiştir.   Sözleşmeli öğretmenlerin barınma, güvenlik ve diğer sebeplerden  dolayı,   il içinde görev yerlerinin Valiliklerce değiştirilebileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 hafta önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  101’nci maddesinde; “Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.” Hükmü yer almaktadır.
 Bu itibarla, hamile memurların gece nöbeti ve gece vardiyası görevleriyle ilgili memurların lehine düzenlemeler yapılmış  olduğu, bu kapsamda doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece etüt  görevi verilemeyeceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 hafta önce

“Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı ikinci bölümünün “Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti”  başlıklı 5’nci maddesinde; “…Kararın  10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.” Hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, bir okulda kadrolu müdür yardımcısı iken Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 ncı maddesi uyarınca diğer kurumlara görevlendirilen yöneticiler, kararın 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılması gerektiği, bu kapsasa  20 saat ek ders ücretinden yararlanması gerektiği değerlendirilmektedir

Yönetici Admin cevapladı 1 hafta önce

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün  “İdari İzin” konulu yazında; “COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde  ; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir” hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği, 32 haftadan sonra ise mazeret izni kapsamında  ek ders ücretinden yararlanamayacağı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 1 hafta önce

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet puanları”  40’nci maddesinin 4 üncü fıkrasında; (4) (Değişik:RG-19/6/2020-31160) Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenir.” Hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, ayda 1 gün  belletici olarak görevlendirilen kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için  2 puan ekleneceği değerlendirilmektedir

Yönetici Admin cevapladı 1 hafta önce

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9’uncu maddesinde;
(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

 1. a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.” ile
Görevin fiilen yapılması” başlıklı 25’nci maddesinde;  “ …(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, EK DERS GÖREVİNİN FİİLEN YAPILMIŞ OLMASI, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. ..” hükümlerine yer verilmiştir.
Bu çerçevede, ek ders ücreti ödenebilmesi, ders görevinin fiilen yapılmış olması gerektiği (raporlu olduğu günde okulda her hangi bir ders ve nöbet görevi bulunmadığı) değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 4 gün önce

Toplu sözleşme hükmünde yer alan; “… fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve % 20 artırımlı ödenir.” ifadesinden de anlaşılacağı üzere yönetici, REHBER öğretmenlerin, fiilen girdikleri derslerin dışındaki görevlerine bağlı olarak yararlandırılacakları ek ders ücretinin yüksek lisans ve doktora yapmış olmalarına bağlı olarak artırımlı ödenmesi mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 4 gün önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerin İlişkin Kararda; Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar  belirlenmiştir. Bu belirlemede, öğretmenlere hangi durumlarda azami ders görevlerinin üstünde ek ders görevi verilebileceği anılan Kararın 8’inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu itibarla, gerek Kararın 8’inci maddesinde gerekse diğer maddelerinde rehberlik alan öğretmenlerine sözü edilen etkinliklerde ilave ek ders görevi verilebileceğine yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 
Bu çerçevede, söz konusu görevleri yürütmek üzere KULÜP görevi düşünülen rehberlik alanı öğretmenlerinin, bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.