Milli Eğitim Mevzuatı MEHİL MÜDDETİ

MEHİL MÜDDETİ

SORU-CEVAPKategori: MevzuatMEHİL MÜDDETİ
Nilüfer DEMİR sormuş 3 sene önce

Aynı il içinde farklı bir ilçeye ataması yapılan öğretmen ikameti değişmeyip yolluk almasa bile 15 gün mehil müddeti kullanabilir mi

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Sayın Nilüfer hanım;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi” başlıklı 62 nci maddesinde “İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre
Cumhurbaşkanı Kararı ile kısaltılabilir.
Bu maddede geçen “yer” deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.” hükmü bulunmaktadır.

6245 sayılı Harcırah Kanunun 3 üncü maddesinin (g) ve (h)bendinde yer alan “Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;” h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; ifade eder.” hükümleri bulunmaktadır. Bu kapsamda  “Memuriyet mahallinde olanlar”  aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde işe başlaması, başka yerdeki görevlere atananlar ise, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde göreve başlaması gerektiğini değerlendirilmektedir.