Milli Eğitim Mevzuatı ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI (GÜNLÜK PLAN)

ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI (GÜNLÜK PLAN)

SORU-CEVAPKategori: MevzuatÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI (GÜNLÜK PLAN)
yurdagül sormuş 2 sene önce

Yönetmeliğe göre klavuzu olan dersin günlük planı yapılmaz.EBA da klavuz kitabı olan derslerin günlük planlarını yapmayacak mıyız?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin “Öğretmen kılavuz kitabının hazırlanması” başlıklı 10’ncu maddesinde; “(1) Öğretmen kılavuz kitabında; a) Konuların işlenişinde ulaşılmak istenen kazanımlar/hedefler belirtilir. b) Eğitim ve öğretim programlarında yer alan kazanım/amaç ve açıklamalar doğrultusunda öğrencilere bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılmasında öğretmene yardımcı olacak ve öğretmeyi kolaylaştıracak bilgi, örnek ve uygulamalara yer verilir. c) Bilgi, beceri, tutum ve davranışlar ile değerlerin öğrencilere kazandırılmasında kullanılabilecek araç-gereçle birlikte öğretim yöntem ve teknikleri ile ayrıca; 1) Konu ile ilgili zaman analizine ve konunun işleniş planına, 2) Öğretmenin konu ile ilgili yapacağı ön hazırlıklara, 3) Konuya girerken daha önce işlenen konularla ilişkisini sağlayacak ve öğrencinin ilgisini çekecek hatırlatmalara, sorulara ve benzeri unsurlara, 4) Ders kitabında yer alan ve açıklama gerektiren şekil, şema, çizelge ve benzeri yardımcı unsurlara, yer verilir. ç) Öğrencileri araştırmaya, günlük yaşamda karşılaşılan çeşitli sorunlara çözüm üretmeye yöneltecek ödev, proje ve benzeri örnek çalışmalara yer verilir. d) Konuların sonunda, gerekli görülmesi halinde verilen kavramlarla ilgili sözlük bulunur.”  
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergesinin “Ders planı” başlıklı 12. maddesi 3.fıkrasındaki; “….Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır. Öğretmenin ihtiyaç duyması hâlinde, okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan plânların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir. Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır. Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için, eğitim-öğretim kurumlarında bir veya birkaç ders saati için sınıf öğretmeni, alan (branş) öğretmeni ve/veya zümre öğretmenleri tarafından ders plânı hazırlanır ve uygulanır.”
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 26.11.2007 tarihli ve 9413 sayılı, “Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planları” konulu yazısında; “Öğretmenler, kağıt israfından kaçınmak amacıyla, yıllık planlarını okul yönetimine yazılı ve elektron ortamda (CD, disket veya DVD) olmak üzere 2 (iki) nüsha halinde verip onaylatabilir. Onaylanan kağıt nüsha, okul müdürü ile denetleme yetkisi olanlara göstermek ve eğitim-öğretim sürecinde kullanılmak amacıyla ders öğretmeninde; elektronik nüsha ise okul yönetimine teslim edilebilir. Öğretmen kılavuz kitabı olan derslerde öğretmenin ders planı yapmasına gerek olmadığı, Öğretmenler, kağıt israfından kaçınmak amacıyla, ders planlarını elektronik ortamda hazırlayıp kullanabilirler.” Hükümleri yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılabileceği, öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan derslerde ise ders planlarını elektronik ortamda hazırlayıp kullanabileceği değerlendirilmekledir.