Milli Eğitim Mevzuatı SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN (ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ)

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN (ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ)

SORU-CEVAPKategori: DiğerSÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN (ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ)
Nilüfer DEMİR sormuş 2 sene önce

657 4/B sözleşmeli öğretmenimiz vefat etti. Yakınlarına ölüm yardımı ve emeklilik tazminatı ödenip ödenmeyeceği hakkında tereddüte düşülmüş olup, konu ile ilgili bilgilerinize ihtiyaç duyulmuştur. Teşekkür ederiz.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesinde. “.. Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler,  pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Cumhurbaşkanınca belirlenir. (Ek cümle: 25/6/2009 – 5917/47 md.) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. “hükmüne,
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına  İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde; “(Ek: 3/8/2005-2005/9245) Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.” Hükmüne ,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar KanununHak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri” başlıklı 20 nci maddesinde. “…37 ncı madde hükümlerine göre hak sahiplerine cenaze ve evlenme ödeneği verilir” hükmüne, “Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 32 inci maddesinde ; “a) Ölüm aylığı bağlanması. b) Ölüm toptan ödemesi yapılması. c) Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.(1) d) Cenaze ödeneği verilmesi.” Hükmüne yer verilmiştir.
Bu çerçevede, sözleşmeli personel çalıştırılmasına  ilişkin esaslarda, eşi vefat eden sözleşmeli personele ölüm yardımı ödeneceğine ilişkin bir hüküm  bulunmadığı, bu kapsamda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabı olarak çalışan sözleşmeli personele 5510 sayılı Kanun gereğince “cenaze ödeneği” ödeneceği hüküm altına alındığı,  “ölüm yardımı ödeneğinin” ise verilmesinin hukuken mümkün bulunmadığı  değerlendirmekte birlikte, cenaze ödeneği verilebilmesi için ise  hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe  ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerektiği değerlendirilmektedir.